„A - BEYOND TEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000041164
Numer REGON: 016101450
Numer NIP: 5213037774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2016-03-23
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/13160/16/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016101450 NIP 52130377742008-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A -BEYOND TEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-06 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W-WA, nr w rejestrze 580832001-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRAFAL_KALINOWSKI@ATHLETIC.PL2012-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W K.N. B. SKOCZYŃSKA-SOROKO W DNIU 09.09.1999; REP. A-5579/99 AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.06.2001 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ SKOCZYŃSKĄ-SOROKO W K.N. W WARSZAWIE REP. A 2743/2001 ZMIANA PAR. 3, 6, 10, 11, 18 PKT 2, 232001-09-06 do dziś
2DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO 27.01.2005 R. REP. A-942/2005, NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA SOROKO PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 17 PKT 5 UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA PAR. 18 UMOWY SPÓŁKI;2005-04-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.04.2005 R. REPERTORIUM A NR 3707/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BARBARĘ SKOCZYŃSKĄ-SOROKO, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY SULKIEWICZA 9 M.7 ZMIENIONY PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONY PAR. 10 UMOWY SPÓŁKI.2005-07-29 do dziś
4DNIA 08 MAJA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ SKOCZYŃSKĄ SOROKO PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 M. 6 SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4210/2009 PROTOKÓŁ Z NADZWYCZJANEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A-BEYOND TEX SP. Z O.O. ZMIENIONO § 6 ORAZ § 20 W UMOWIE SPÓŁKI. DNIA 26 MAJA 2009 ROKU PRZED NOTARIUSZEM BARBARĄ SKOCZYŃSKĄ SOROKO PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE-PRZY UL. LĄDOWEJ 1/3 M. 6 SPORZĄDZONO AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 4564/2009 PROTOKÓŁ Z NADZWYCZJANEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI A-BEYOND TEX SP. Z O.O. ZMIENIONO § 17 PKT 5 W UMOWIE SPÓŁKI.2009-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLI2001-09-06 do dziś
2. ImionaAN2001-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48000 ZŁOTYCH2008-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGE2001-09-06 do dziś
2. ImionaYAN2001-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000 ZŁOTYCH2008-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-09-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaATHLETIC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA2008-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0161357912008-03-20 do dziś
4. Numer KRS0000304905 2008-08-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 156000 ZŁOTYCH2008-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-03-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego240000,00 PLN2005-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU2005-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSNG2012-05-10 do dziś
2. ImionaSZE HIANG2012-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKALINOWSKI2012-05-10 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2012-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-05-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-19 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-06-19 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-06-19 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-19 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-19 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-06-19 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-06-19 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-06-19 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-06-19 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-29 do dziś
3data złożenia 17.10.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-12-19 do dziś
4data złożenia 17.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-19 do dziś
5data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-20 do dziś
6data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2008-04-28 do dziś
7data złożenia 17.04.2008 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-04-28 do dziś
8data złożenia 13.10.2009 okres 01.01.2008-31.03.20092009-10-16 do dziś
9data złożenia 04.08.2010 okres 01.04.2009 -31.03.20102010-08-17 do dziś
10data złożenia 25.08.2011 okres 01.04.2010 -31.03.20112011-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.03.20092009-10-16 do dziś
201.04.2009 -31.03.20102010-08-17 do dziś
301.04.2010 -31.03.20112011-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-12-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-03-20 do dziś
401.01.2001 R. -31.12.2001 R.2008-04-28 do dziś
501.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-04-28 do dziś
601.01.2008-31.03.20092009-10-16 do dziś
701.04.2009 -31.03.20102010-08-17 do dziś
801.04.2010 -31.03.20112011-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-12-19 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-19 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-03-20 do dziś
501.01.2001 R. -31.12.2001 R.2008-04-28 do dziś
601.01.2003 R. -31.12.2003 R.2008-04-28 do dziś
701.01.2008-31.03.20092009-10-16 do dziś
801.04.2009 -31.03.20102010-08-17 do dziś
901.04.2010 -31.03.20112011-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów