„BUDOGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000041073
Numer REGON: 017368178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[RDF/236954/20/290]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOGAZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina JAKTORÓW miejscowość MIĘDZYBORÓW2012-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYBORÓW ulica PIASTOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 96-316 poczta MIĘDZYBORÓW kraj POLSKA 2012-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.05.2001 R. NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM REP. A NR 4112/01 3.08.2001 R. NOTARIUSZ PIOTR KUCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM, REP. A NR 6680/012001-09-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.05.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE NOTARIUSZ BARBARA MŁODAWSKA-BŁOCH, REPERTORIUM A NR 1061/2012, ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY SPÓŁKI2012-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWICZ2007-01-10 do dziś
2. ImionaHANNA DANUTA2007-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2007-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWICZ2012-04-30 do dziś
2. ImionaADAM KRZYSZTOF2012-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2012-04-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGUSZEWICZ2013-09-10 do dziś
2. ImionaHANNA DANUTA2013-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, BUDOWLANYCH Z WYJATKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH2010-01-08 do dziś
241 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-18 do dziś
3data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-11-26 do dziś
4data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-11-26 do dziś
5data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-11-26 do dziś
6data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-11-26 do dziś
7data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-11-26 do dziś
8data złożenia 14.11.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
9data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-29 do dziś
10data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-29 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-29 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13data złożenia 05.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007-31.12.20072013-11-26 do dziś
201.01.2008-31.12.20082013-11-26 do dziś
301.01.2009-31.12.20092013-11-26 do dziś
401.01.2010-31.12.20102013-11-26 do dziś
501.01.2011-31.12.20112013-11-26 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-29 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072013-11-26 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-11-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092013-11-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102013-11-26 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-11-26 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-11-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-08-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów