„BUK” BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH JOANNA BOBROWSKA, DARIUSZ BOBROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000040320
Numer REGON: 012015280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-06-08
Sygnatura akt[RDF/205659/20/262]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120152802002-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA WAWER miejscowość WARSZAWA2001-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PATRIOTÓW nr domu 220 kod pocztowy 04-701 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 15 STYCZNIA 1993 R.; ANEKS Z DNIA 22 MARCA 2001 R. ANEKS NR 2 Z DNIA 23 MAJA 2001 R.,ANEKS NR 3 Z DNIA 28 MARCA 2001 R.2001-09-03 do dziś
21 MARCA 2010 R. ZMIENIONO PARAGRAF 2 UMOWY2010-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKA2001-09-03 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2001-09-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKA2001-09-03 do dziś
2. ImionaJOANNA KATARZYNA2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBROWSKI2001-09-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MICHAŁ2001-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW2010-04-23 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2010-04-23 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-04-23 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2010-04-23 do dziś
574 14 A DORADZTWO EKONOMICZNE2010-04-23 do dziś
674 12 Z USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE2010-04-23 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 03.09.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 03.09.2001 -31.12.20012002-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-10 do dziś
5data złożenia 31.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
7data złożenia 05.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-05-19 do dziś
8data złożenia 08.05.2009 okres 20082009-05-15 do dziś
9data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
10data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
11data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
12data złożenia 06.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
13data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
14data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
15data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-09 do dziś
21 STYCZNIA 2006 -31 GRUDNIA 20062007-08-14 do dziś
31 STYCZNIA 2007 -31 GRUDNIA 20072008-05-19 do dziś
420082009-05-15 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-09 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów