TFM PŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000040041
Numer REGON: 292427456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/20878/20/279]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 292427456 NIP 65620815962013-06-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTFM PŁASZCZYK SPÓŁKA JAWNA2010-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica JUTRZENKI nr domu 19 nr lokalu 18 kod pocztowy 93-377 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 30.07.2001 R.2001-08-31 do dziś
209.07.2010 R. -ZMIENIONO § 4 I § 14 UMOWY SPÓŁKI; 23.07.2010 R. -REP. A NR 4466/2010 -NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. MICKIEWICZA 11/3 ZMIENIONO § 1 PKT 2 I 3, § 2, § 4, § 5 I § 9 UST. 3.2010-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASZCZYK2010-11-30 do dziś
2. ImionaANNA2010-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASZCZYK2013-04-05 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2013-04-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2013-04-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2013-04-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-04-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASZCZYK2013-04-05 do dziś
2. ImionaADAM TOMASZ2013-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁASZCZYK2010-11-30 do dziś
2. ImionaANNA2010-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-06-26 do dziś
2data złożenia 23.01.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-06-26 do dziś
3data złożenia 20.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-06-26 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-06-26 do dziś
301.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-12-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-14 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów