ASTRON BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000039952
Numer REGON: 017357157
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2020-06-18
Sygnatura akt[RDF/208245/20/416]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0173571572002-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRON BUILDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 22.08.2001 R. PRZEZ GRZEGORZA KUZARA ASESORA NOTARIALNEGO ZASTĘPCĘ PAWŁA BŁASZCZAKA W KANCELARII NOTARIANEJ W WARSZAWIE, REP. A 25420/20012001-08-31 do dziś
229 STYCZEŃ 2002 R. REP. A NR 2096/2002, ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ KUZARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO W PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI PKT 8, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-05-15 do dziś
313-06-2006 ROKU, REPERTORIUM A NR 6863/2006, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ NUMER 12/14 LOKAL B-2, ZMIENIONO PAR. 1 UST. 2 ORAZ PAR. 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI -TEKST JEDNOLITY2006-06-27 do dziś
423.05.2007, REPERTORIUM A NUMER 5763/2007, DOROTA KAŁOWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ NUMER 12/14 LOKAL B-2, ZMIENIONO: PARAGRAF 1 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2007-06-22 do dziś
529.05.2009 R., REP. A 11178/2009, NOTARIUSZ MIRON JAKUBIAK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 4, ZMIENIONO PARAGRAF 4B UST. 12009-06-26 do dziś
608.07.2011 KANCELARIA NOTARIALNA Z SIEDZIBĄ W ŁOMIANKACH, NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, REP. A 3133/2011 WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM ZMIANA PAR. 1 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA PAR. 2 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-10-11 do dziś
727.10.2015 R., REP. A NR 1810/2015, NOTARIUSZ BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WERONIKA LENDLA, BARBARA RÓZANSKA-FILIPCZAK NOTARIUSZE S.C.. ZMIANA § 1 UST. 1.2015-11-30 do dziś
810.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 1628/2016, NOTARIUSZ BARBARA RÓŻAŃSKA-FILIPCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA PAR. 1 UST. 2 UMOWY2017-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ2002-11-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUSENIG2012-12-21 do dziś
2. ImionaROMAIN2012-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUMADA2005-01-28 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2005-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-01-28 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLYNEUX2002-05-15 do dziś
2. ImionaIAN2002-05-15 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAZ2002-05-15 do dziś
2. ImionaMARTIN2002-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRINGLE2012-07-06 do dziś
2. ImionaGORDON2012-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-06 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRIER2008-02-07 do dziś
2. ImionaVENANT2008-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2008-10-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ WOJCIECH2008-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJER2009-06-26 do dziś
2. ImionaPETR2009-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2011-10-11 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-10-11 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-10-11 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-11 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-10-11 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-10-11 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-10-11 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-10-11 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-11 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2015-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.09.2001 -30.06.2002 data złożenia 19.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 05.09.2001 -30.06.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 05.09.2001 -30.06.20022003-01-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 LIPCA 2002 -30 CZERWCA 2003 data złożenia 29.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01 LIPCA 2002 -30 CZERWCA 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 LIPCA 2002 -30 CZERWCA 20032004-01-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01 LIPCA 2003 -30 CZERWCA 2004 data złożenia 11.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01 LIPCA 2003 -30 CZERWCA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01 LIPCA 2003 -30 CZERWCA 20042005-01-14 do dziś
4data złożenia 24.02.2006 okres 01 LIPCA 2004 -30 CZERWCA 20052006-03-03 do dziś
5data złożenia 20.07.2007 okres 01.07.2005 -30.06.20062007-09-24 do dziś
6data złożenia 09.01.2009 okres 01.07.2006-31.12.20072009-01-28 do dziś
7data złożenia 04.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
8data złożenia 13.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-10-26 do dziś
9data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
10data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
11data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
14data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
18data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101 LIPCA 2004 -30 CZERWCA 20052006-03-03 do dziś
201.07.2005 -30.06.20062007-09-24 do dziś
301.07.2006-31.12.20072009-01-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101 LIPCA 2004 -30 CZERWCA 20052006-03-03 do dziś
201.07.2005 -30.06.20062007-09-24 do dziś
301.07.2006-31.12.20072009-01-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101 LIPCA 2004 -30 CZERWCA 20052006-03-03 do dziś
201.07.2005 -30.06.20062007-09-24 do dziś
301.07.2006-31.12.20072009-01-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-10-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów