TANK-SERVICE A. PIECZYK, B. PIECZYK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000039914
Numer REGON: 273288446
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[RDF/506668/23/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK-SERVICE A. PIECZYK, B. PIECZYK SPÓŁKA JAWNA2010-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina RADZIONKÓW miejscowość RADZIONKÓW2019-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość RADZIONKÓW ulica UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu 51 kod pocztowy 41-922 poczta RADZIONKÓW kraj POLSKA 2019-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.06.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 13.07.2001 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI2001-08-30 do dziś
229.01.2009 R. -ZMIANA § 22009-03-24 do dziś
312.04.2010 R. ZMIENIONO: § 3 I § 16 DODANO: § 3 PKT 42010-05-12 do dziś
402.10.2013 R. ZMIENIONO: § 22013-11-14 do dziś
518.03.2019 R. - ZMIENIONO §3 PKT 4 UMOWY2019-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYK2001-08-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYK2001-08-30 do dziś
2. ImionaBRYGIDA URSZULA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZEZ WSPÓLNIKA SAMODZIELNIE2001-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYK2001-08-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECZYK2001-08-30 do dziś
2. ImionaBRYGIDA URSZULA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2009-03-24 do dziś
229 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2009-03-24 do dziś
345 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-24 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-24 do dziś
545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-03-24 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-11-14 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-11-14 do dziś
825 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-12-12 do dziś
2data złożenia 12.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-12-12 do dziś
3data złożenia 30.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-30 do dziś
4data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
5data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
6data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
7data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-26 do dziś
8data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-26 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-08-052022-08-10 do dziś