„EWA JARMOC I EWA OKSIMOWICZ- SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ”

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000039787
Numer REGON: 052012161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/217795/20/938]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka partnerska2001-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA JARMOC I EWA OKSIMOWICZ-SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ”2001-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina TUROŚŃ KOŚCIELNA miejscowość TUROŚŃ KOŚCIELNA2001-09-04 do dziś
2. Adresulica BIAŁOSTOCKA nr domu 7 nr lokalu 1 miejscowość TUROŚŃ KOŚCIELNA kod pocztowy 18-106 poczta TUROŚŃ KOŚCIELNA kraj POLSKA 2001-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2001 R, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, E. LUSSA W DNIU 22.08.2001 R, REP.A NR 6090/20012001-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. NazwiskoOKSIMOWICZ2001-09-04 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2001-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-04 do dziś
2
1. NazwiskoJARMOC2001-09-04 do dziś
2. ImionaEWA2001-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-04 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?Partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w Art. 95 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych2001-09-04 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-09-04 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-09-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSZYSCY PARTNERZY SĄ UPRAWNIENI I OBOWIĄZANI DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA2001-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKSIMOWICZ2001-09-04 do dziś
2. ImionaEWA MAŁGORZATA2001-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMOC2001-09-04 do dziś
2. ImionaEWA2001-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2001-09-04 do dziś
285 31 A OPIEKA CAŁKOWITA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY2001-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów