EWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000039462
Numer REGON: 411174963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2013-03-20
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/27177/12/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP4111749632001-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-31 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE, nr w rejestrze 14042001-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość KOŚCIAN2001-08-31 do dziś
2. Adresulica GOSTYŃSKA nr domu 41 miejscowość KOŚCIAN kod pocztowy 64-000 poczta KOŚCIAN kraj POLSKA 2001-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.08.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE UL. B. CHROBREGO 21, NOTARIUSZ -RYSZARD STAWOWY, NR REPERTORIUM 6711/20002001-08-31 do dziś
204 PAŹDZIERNIKA 2002 R. PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM BORTELEM, KANCELARIA NOTARIALNA W KOŚCIANIE UL. WROCŁAWSKA 26, REP. A NR 3573/2002, DOKONANO ZMIANY §§ 1, 6, 7, 11 UST. 3, 13, 14 UST. 2, 15, 22, DODANO W §4 PKT 24, 25 I 26, W §5 UST. 5-13, W §18 UST. 3, SKREŚLONO §14 UST. 3.2003-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ 100; WYSOKOŚĆ 10.000,002001-08-31 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ 100; WYSOKOŚĆ 10.000,002001-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKA2003-01-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ2003-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego20000 PLN2001-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMANOWSKA2003-01-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2003-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA ZARZĄDU2003-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2001-08-31 do dziś
245 32 Z BUDOWLANE PRACE IZOLACYJNE2001-08-31 do dziś
345 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNYCH2001-08-31 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNYCH2001-08-31 do dziś
545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI HYDRAULICZNYCH2001-08-31 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-08-31 do dziś
745 45 Z BUDOWLANE PRACE WYKOŃCZENIOWE2001-08-31 do dziś
845 41 Z TYNKOWANIE2001-08-31 do dziś
945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-08-31 do dziś
1045 43 A POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN2001-08-31 do dziś
1145 44 A MALOWANIE2001-08-31 do dziś
1245 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE BUDYNKÓW; ROBOTY ZIEMNE2001-08-31 do dziś
1345 44 B SZKLENIE2001-08-31 do dziś
1445 45 Z POZOSTAŁE BUDOWLANE PRACE WYKOŃCZENIOWE2001-08-31 do dziś
1551 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2001-08-31 do dziś
1651 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-08-31 do dziś
1745 12 Z WYKOPY I WIERCENIA PRÓBNE2001-08-31 do dziś
1845 21 A BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2001-08-31 do dziś
1945 22 Z WYKONYWANIE POKRYĆ I WIĄZAŃ DACHOWYCH2001-08-31 do dziś
2045 25 A SPECJALISTYCZNE PRACE BUDOWLANE2001-08-31 do dziś
2145 25 B SPECJALISTYCZNE PRACE BUDOWLANE2001-08-31 do dziś
2245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-08-31 do dziś
2345 31 A WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-08-31 do dziś
2460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-01-07 do dziś
2560 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2003-01-07 do dziś
2671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.11.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 15.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2004-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
3data złożenia 24.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
4data złożenia 31.01.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
5data złożenia 06.03.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-12 do dziś
6data złożenia 06.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-12 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2004-11-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-11-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-11-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-11 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-01-05 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-19 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-03-12 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów