„A.G. LAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000039460
Numer REGON: 012044790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2014-10-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37760/14/164]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120447902001-08-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.G. LAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-29 do dziś
„A.G. LAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-11-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 275202001-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-08-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica —— nr domu —— nr lokalu —— kod pocztowy —— poczta —— kraj POLSKA 2014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.04.1991 R. NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1890/91; 07.03.2001 R. NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 294/2001, ZMIANA PAR. 13, 20, 26; WYKREŚLENIE PAR. 11, 21; 19.06.2001 R. NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 1206/2001, ZMIANA PAR. 6 12.07.2001 R. NOTARIUSZ ALINA CYTRYŃSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 1313/2001 ZMIANA PAR. 6, USTALONO TEKST JEDNOLITY2001-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2001-08-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2001-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH2001-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2001-08-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2001-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁOTYCH2001-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2001-08-29 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ANDRZEJ2001-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoANDRZEJEWSKI2001-08-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2001-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-29 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-08-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO; OGRODNICTWO2001-08-29 do dziś
234 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2001-08-29 do dziś
336 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-29 do dziś
437 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW2001-08-29 do dziś
545 BUDOWNICTWO2001-08-29 do dziś
651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-08-29 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-08-29 do dziś
855 HOTELE I RESTAURACJE2001-08-29 do dziś
960 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2001-08-29 do dziś
1063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-08-29 do dziś
1167 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI2001-08-29 do dziś
1215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2001-08-29 do dziś
1370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-08-29 do dziś
1471 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-08-29 do dziś
1572 INFORMATYKA2001-08-29 do dziś
1674 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-08-29 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2001-08-29 do dziś
1874 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-08-29 do dziś
1974 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-08-29 do dziś
2080 4 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH IPOZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA2001-08-29 do dziś
2192 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2001-08-29 do dziś
2293 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2001-08-29 do dziś
2326 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2001-08-29 do dziś
2428 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2001-08-29 do dziś
2529 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-29 do dziś
2630 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2001-08-29 do dziś
2731 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-29 do dziś
2832 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2001-08-29 do dziś
2933 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-11-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 20.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 20.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 20.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów