FIRMA HANDLOWA „RENATA” SPÓŁKA JAWNA JACHULSKA ZDZISŁAWA, JAROSZ ZOFIA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000038948
Numer REGON: 271093684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-03-03
Sygnatura akt[RDF/370426/22/812]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710936842001-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „RENATA” SPÓŁKA JAWNA JACHULSKA ZDZISŁAWA, JAROSZ ZOFIA, GÓRECKA CZESŁAWA2001-08-30 do dziś
FIRMA HANDLOWA „RENATA” SPÓŁKA JAWNA JACHULSKA ZDZISŁAWA, JAROSZ ZOFIA2014-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2001-08-30 do dziś
2. Adresulica REYMONTA nr. domu 42 miejscowość TYCHY kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2001-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.03.2001R. 26.06.2001R. ZM.PAR. 4,PAR. 62001-08-30 do dziś
231.08.2014 R., ZMIANA PARAGRAFÓW 4, 7, 11, 16, ZMIANA NR DOWODÓW OSOBISTYCH WSPÓLNIKÓW2014-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHULSKA2001-08-30 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA ZOFIA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2001-08-30 do dziś
2. ImionaZOFIA JÓZEFA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-08-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE2001-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHULSKA2001-08-30 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA ZOFIA2001-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-08-30 do dziś
274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 12.11.20032003-11-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-13 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-13 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-13 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów