SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM ZAMOŚCIU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000038936
Numer REGON: 950016480
Numer NIP: 9221069928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-05
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394663/22/969]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-09-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950016480 NIP 92210699282008-10-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W STARYM ZAMOŚCIU2001-09-05 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W ZAMOŚCIU, nr. w rejestrze S 19432001-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina STARY ZAMOŚĆ miejscowość STARY ZAMOŚĆ2001-09-05 do dziś
2. Adresnr. domu 6 kod pocztowy 22-417 poczta STARY ZAMOŚĆ 2001-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONO DN. 31.03.1995 R. DN. 16.02.2001 R. DOKONANO ZMIAN: -PAR. 3; -PAR. 6 PKT 2, 3; PAR. 8; -PAR. 15; -PAR. 19; -PAR. 20; -PAR. 27; -PAR. 33; USUNIĘTO: -PAR. 18; -PAR. 26; -PAR. 32; DODANO: -PAR. 7; -PAR. 37 PKT 2;2001-09-05 do dziś
228.11.2007 R. ZMIANY: § 13 UST. 1 ZM. § 60 UST. 1 ZM.2008-02-05 do dziś
316.06.2010 R. -ZMIANA STATUTU W: § 16 PKT 4; § 37 PKT 4; § 39 PKT 1; § 48; § 50; § 51; § 52 UST. 3 PKT 2; § 53; § 55 UST. 3; § 60 UST. 4 PKT 1; § 61; § 63; § 65; § 74; § 75.2010-08-20 do dziś
414 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU, ZMIANA § 6 UST. 2 STATUTU2020-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-09-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIERAK2020-11-09 do dziś
2. ImionaAGATA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-09 do dziś
21. NazwiskoPAPIS2011-10-27 do dziś
2. ImionaMARZENA2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-27 do dziś
31. NazwiskoCZARNY2008-10-23 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-01-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-23 do dziś
41. NazwiskoROZKRES2008-10-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2008-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2008-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-23 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-09-05 do dziś
61. NazwiskoPAPIS2001-09-05 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-09-05 do dziś
71. NazwiskoLUBAS2001-09-05 do dziś
2. ImionaJOLANTA2001-09-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-09-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEPIŁKO2020-11-09 do dziś
2. ImionaEWA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPIŃSKA SOBESTIAŃCZUK2020-11-09 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKI2020-11-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-09 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-11-09 do dziś
337 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-11-09 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-11-09 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-11-09 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2data złożenia 05.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
3data złożenia 05.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
4data złożenia 05.12.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
5data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
9data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
10data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
11data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
12data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-12-10 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-12-10 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-12-10 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-12-10 do dziś
9OD 01.01.2005 DO 31.12.20052014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2004 DO 31.12.20042014-12-10 do dziś
11OD 01.01.2003 DO 31.12.20032014-12-10 do dziś
12OD 01.01.2002 DO 31.12.20022014-12-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów