TAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000038787
Numer REGON: 634210353
Numer NIP: 7772596485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-05-15
Sygnatura akt[RDF/603018/24/112]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP6342103532004-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina MOSINA miejscowość MOSINA2018-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSINA ulica UL. PODGÓRNA nr domu 6 kod pocztowy 62-050 poczta MOSINA kraj POLSKA 2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -UMOWA SPÓŁKI Z DN. 13 LIPCA 2001 R. SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ DR MICHAŁA IŻYKOWSKIEGO WPOZNANIU, REP. ANR 2778/20012001-08-27 do dziś
2DNIA 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ-SKONIECZNEJ, UL. GARBARY 71/42 W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 9190/2005 ZMIENIONO PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2005-11-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2014 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 4150/2014; - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-09-01 do dziś
408.02.2018 R., REP. A NR 1816/2018, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CELICHOWSKA MACIEJ CELICHOWSKI WIOLETTA MAJCHRZAK, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, 60-618 POZNAŃ, ZMIENIONO: § 7, § 12, DODANO: UST. 3 W § 8, UST. 2 W § 12, UST. 5 W § 14, UST. 6 W § 14.2018-04-13 do dziś
523.07.2018 R., REP. A NR 8443/2018, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE, POZNAŃ 60-618, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17 ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2018-10-12 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2019R., REP. A NR 5661/2019, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - DOTYCHCZASOWA TREŚĆ §9 ZOSTAŁA OZNACZONA JAKO UST. 1, PO KTÓRYM DODANO UST. 2, UCHYLONO §5 I NADANO MU NOWĄ TREŚĆ2019-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAP HOLDING SOCIÉTÉ PAR. ACTIONS SIMPLIFIÉE2014-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2018-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYKOWSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2019-10-01 do dziś
225 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2019-10-01 do dziś
330 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-10-01 do dziś
431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2019-10-01 do dziś
533 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2019-10-01 do dziś
646 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-10-01 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-10-01 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-10-01 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2019-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.08.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
5data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
6data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-01 do dziś
7data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
8data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
9data złożenia 21.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
10data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
11data złożenia 24.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-25 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
17data złożenia 09.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
19data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
20data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
21data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
22data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
23data złożenia 15.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-25 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.08.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-01 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-29 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-25 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-01 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-03 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-04-13 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaREP. A NR 1816/2018, POŁĄCZENIE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492§1 UST. 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ METAL PRODUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. DATA PODJĘCIA UCHWAŁY 08.02.2018 ROKU - ORGAN PODEJMUJĄCY UCHWAŁĘ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: TAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW METAL PRODUCTION POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ TAP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.2018-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów