A.S.A.P. PROMOTION CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000038618
Numer REGON: 014911831
Numer NIP: 5272234482
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-05-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/4444/20/578]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0149118312001-08-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 223952001-08-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-08-27 do dziś
2. Adresulica DZIKA nr domu 19/23 nr lokalu 54 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-172 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.04.1990 R. NOTARIUSZ EDWARD PODGÓRSKI PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REPERTORIUM A III 9385/90 17.07.2001 R. NOTARIUSZ IZABELA MIKLAS KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. PIĘKNA 3A -TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI (REP. A NR 2526) ZM. PAR. 2, 6 UST. 4, PAR. 9, 10, 25, 262001-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZISZ2001-08-27 do dziś
2. ImionaMAREK STEFAN2001-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI -9000 ZŁOTYCH2001-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9000 PLN2001-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIEZE2001-08-27 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2001-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2001-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 40 Z REKLAMA, PROMOCJA, PUBLIC RELATIONS2001-08-27 do dziś
222 13 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-08-27 do dziś
374 14 A DORADZTWO, Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO2001-08-27 do dziś
492 11 Z PRODUKCJA PROGRAMÓW AUDIO I AUDIOWIZUALNYCH2001-08-27 do dziś
592 20 Z PRODUKCJA REKLAMOWA I PROMOCYJNA2001-08-27 do dziś
692 20 Z ZAKUP MEDIÓW2001-08-27 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2001-08-27 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI2001-08-27 do dziś
970 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2001-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów