ARTE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000038613
Numer REGON: 017378490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/19630/21/220]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017378490 NIP 52131697832011-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-08-29 do dziś
2. Adresulica WŁODARZEWSKA nr domu 51 B nr lokalu 5 kod pocztowy 02-384 poczta WARSZAWA 2003-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1ZAŁOŻENIE: 8.02.2001 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. BONIFATERSKA 6 LOK. 17, REP. A 544/2001; ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO: NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SULKIEWICZA 9 M. 7, REP. A 2676/2001 -ZMIANA PAR. 132001-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIS2001-08-29 do dziś
2. ImionaEDDY EMIEL2001-08-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2001-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM2001-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCELIS2001-08-29 do dziś
2. ImionaEDDY EMIEL2001-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-01-26 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-01-26 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2016-01-26 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-01-26 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 27.08.2001 DO 31.12.2002 data złożenia 06.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 27.08.2001 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.20032004-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 01.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-05 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-04 do dziś
4data złożenia 30.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres OD 01 STYCZEŃ 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-17 do dziś
6data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
8data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
9data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
11data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
16data złożenia 02.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
17data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
18data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
3OD 01 STYCZEŃ 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 R.2005-08-05 do dziś
2OD 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 R.2006-09-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-10 do dziś
4OD 01 STYCZEŃ 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów