„HERSE I SYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000038441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2001-09-13
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/5906/1/673]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0057031722001-08-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa‘HERSE I SYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2001-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze XIII-32001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW2001-08-24 do dziś
2. Adresulica TUCHOWSKA nr domu 80 miejscowość TARNÓW kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2001-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107 MAJA 1986 R. REPERTORIUM A NUMER: 2953/1986 W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W TARNOWIE PRZED NOTARIUSZEM LIDIĄ SERWACKĄ; 02 MAJA 1990 R. REPERTORIUM A NUMER: 4504/90 W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W TARNOWIE PRZED NOTARIUSZEM WŁADYSŁAWĄ GŁUSZAK (ZMIANA PARAGRAFU 1 ZDANIE DRUGIE I TRZECIE); 17 LUTY 1994 R. REPERTORIUM A NUMER: 700/94 W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWYM SĄCZU PRZED NOTARIUSZEM STANISŁAWEM CIĄGŁO (ZMIANA PARAGRAFÓW: 2, 4, 5, 12, 13, 14)2001-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 UDZIAŁÓW PO 100,- KAŻDY = 7.500,- PLN2001-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOGAR2001-08-24 do dziś
2. ImionaWITOLD WALDEMAR2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 100,- KAŻDY = 2.500,- PLN2001-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000 PLN2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-24 do dziś
274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-08-24 do dziś
352 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-08-24 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-08-24 do dziś
555 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2001-08-24 do dziś
636 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji06-11-1997 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD NAZWĄ „HERSE I SYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ DERLAGA KANCELARIA NOTARIALNA TARNÓW, UL. BERNARDYŃSKA 19 REPERTORIUM A NR 3351/19972001-08-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI2001-08-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji12.10.2000 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „HERSE I SYN” SP. Z O.O. W LIKWIDACJI O ZATWIERDZENIU BILANSU. ZAMKNIĘCIE LIKWIDACJI ORAZ ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA Z LIKWIDACJI SPÓŁKI O UDZIELENIU POKWITOWANIA LIKWIDATOROWI Z WYKONANIA JEGO OBOWIĄZKÓW O MIEJSCU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKI ZA OKRES LIKWIDACJI SPÓŁKI2001-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSŁOMKA2001-08-24 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2001-08-24 do dziś
3. Numer PESELNumer PESEL 481109072732001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2001-08-24 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki06-11-1997 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD NAZWĄ „HERSE I SYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ DERLAGA KANCELARIA NOTARIALNA TARNÓW, UL. BERNARDYŃSKA 19 REPERTORIUM A NR 3351/1997.2001-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów