„BPI-POLDHAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000038423
Numer REGON: 012339597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-03-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6902/22/145]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012339597 NIP 52201050572009-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPI-POLDHAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 493852001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE miejscowość WARSZAWA2001-08-24 do dziś
2. Adresulica SUCHODOLSKA nr domu 8 nr lokalu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 04-011 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ E. MAJOR W WOŁOMINIE W DNIU 26.11.1996 REP. A 14197/96 AKT NOTARIALNY SPORZADZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO W WARSZAWIE W DNIU 27.05.1997 R. REP. A 5138/97.POŁĄCZENIE SPÓŁEK BPI-POLDHAM SP.Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I BUSINESS PARTNERS INTERNATIONAL SP.Z O.O.(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ HANNY PRUS-GŁOWACKIEJ W WARSZAWIE W DN. 29.05.2001 REP. A 7524/2001 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2001-08-24 do dziś
220.11.2009, REP. A NR 7626/2009, NOTARIUSZ HANNA PRUS-GŁOWACKA, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUP2001-08-24 do dziś
2. ImionaBOHDAN JANUSZ2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały348 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 348.000 ZŁOTYCH2010-12-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego350000 PLN2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000 PLN2001-08-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKUP2001-08-24 do dziś
2. ImionaBOHDAN JANUSZ2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKISIEL2016-09-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2016-09-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-12-09 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-12-09 do dziś
338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-12-09 do dziś
438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-12-09 do dziś
527 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2009-12-09 do dziś
633 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-12-09 do dziś
738 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2009-12-09 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-09 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-DO 31.12.2001 data złożenia 24.03.2002 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-DO 31.12.2002 data złożenia 24.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-DO 31.12.2003 data złożenia 24.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-DO 31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-DO 31.12.20032005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-05-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
8data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
9data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
10data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
11data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
13data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów