„BOMIS” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 23:48:35
Numer KRS: 0000038336
Numer REGON: 272582480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2022-09-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/22015/22/490]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-10-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP2725824802001-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMIS” SPÓŁKA AKCYJNA2014-12-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 120912001-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-10-02 do dziś
2. Adresulica KONDUKTORSKA nr domu 14 kod pocztowy 40-155 poczta KATOWICE 2001-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT: 24.04.1995 R., NOTARIUSZ JADWIGA MIKLER Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYTOMIU, REPERTORIUM „A” NR 4253/95 ZMIANY: 27.06.2001 R. NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK-KOBIELUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 2387 ZA 2001 R. ZMIANA PAR. 1, PAR. 3, PAR. 4, PAR.PAR. 6-312001-10-02 do dziś
226.06.2003 R. REP. A NR 4624/2003 NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS Z KANCELARII NOTARIALNEJ MARZENY KUBACKIEJ I JANA SZYMAŃSKIEGO S.C. W ZABRZU UL. 3 MAJA, ZMIANA PARAGRAFU 8 STATUTU2003-12-24 do dziś
3PROTOKÓŁ NOTARIALNY Z 23.06.2005 R. REP. A NR 4812/2005 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARZENĘ KUBACKĄ-FILAS Z KANCELARII NOTARIANEJ S.C. MARZENA KUBACKA-FILAS JAN SZYMAŃSKI W ZABRZU, -ZMIANA PAR. 8 STATUTU2005-09-02 do dziś
403.09.2012 R. REP. A NR 3316/II/2012, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE - ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 8 STATUTU2012-10-22 do dziś
524.06.2020R. REP. A NR 3973/2020, NOTARIUSZ KINGA BEDNARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY CHORZOWSKIEJ NR 108; ZMIENIONO: §21 UST.2; §23 UST.1 STATUTU; DODANO: §26 UST.2 STATUTU;2020-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-10-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-10-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3309512, 50 ZŁ2012-10-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji54502012-10-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji607, 25 ZŁ2012-10-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconegoKwota wpłacona przed zarejestrowaniem 1000748 PLN2001-10-02 do dziś
3309512, 50 ZŁ2012-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-10-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5402001-10-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2001-10-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii11082001-10-02 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2003-12-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii8202003-12-24 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2003-12-24 do dziś
41. Nazwa serii akcjiSERIA D2005-09-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii14822005-09-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-09-02 do dziś
51. Nazwa serii akcjiSERIA E2012-10-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii15002012-10-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUTRYK2017-07-18 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘKALSKI2001-10-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2017-03-17 do dziś
7. Data do jakiej została zawieszona16.05.20172017-03-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIERŻOŃ2001-10-02 do dziś
2. ImionaGABRIELA2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZEUG2021-07-22 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2021-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-22 do dziś
21. NazwiskoMALINOWSKA2017-07-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA KATARZYNA2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-18 do dziś
31. NazwiskoKRAWCZYK2001-10-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2001-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGONCERZ DACHOWSKA2017-03-15 do dziś
2. ImionaMARTYNA EWELINA2017-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2012-10-22 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-22 do dziś
332 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
425 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-10-22 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2012-10-22 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2012-10-22 do dziś
746 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2012-10-22 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-10-22 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-22 do dziś
1025 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2019-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R data złożenia 30.10.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R2002-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 27.11.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 26.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-02 do dziś
6data złożenia 27.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-29 do dziś
7data złożenia 30.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
8data złożenia 01.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
9data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
10data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
11data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
12data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
13data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
14data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
15data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
16data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
17data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
18data złożenia 29.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
19data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
20data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
21data złożenia 11.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
22data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-24 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-29 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-02 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-09-29 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2003-02-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-09-02 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-09-29 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-09-05 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-06-24 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
1101.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-11 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R2002-05-10 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R2002-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów