ITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000038312
Numer REGON: 013282215
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2017-06-22
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/9742/17/454]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0132822152001-09-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaITM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 554592001-09-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2017-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica PL. KASZUBSKI nr domu 8 nr lokalu 311 kod pocztowy 81-350 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.11.1998 R. ADAM PALUCH, ZASTĘPCA KRYSTYNY REK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. KRUCZEJ 23/31 M. 52 REP. A-8284/98 ZMIANY DOTYCHCZAS NIE ZAREJESTROWANE: 02.08.2001 R. ROBERT BŁASZCZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE Z KANCELARII PRZY UL. DŁUGIEJ 31 REP. A 23714/2001 ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE PAR. 7, PAR. 8 UST. 1 I UST. 3, PAR. 10, PAR. 11 UST. 3, PAR. 12, PAR. 13 UST. 2, PAR. 14 PKT 1 I 3, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19 UST. 3, PAR. 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE2001-09-11 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 5 GRUDNIA 2002 R. W KANCELARII NOTARILNEJ ROBERT BŁASZCZAK W WARSZAWIE; REP. A NR 31428/2002 ZMIANA PAR.: 2, 7 UST. 1 I PARAGRAFU 8 UST. 3, PARAGRAFU 10, 11, 14, 16, 17, 19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2003-01-30 do dziś
314.06.2006, REP. A NR 4912/2006; EDYTA CZRTORYSKA -GANCZEWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ZGODA 3 LOK. 1; W § 7 DODANO PUNKTY 33 -43.2006-08-22 do dziś
403.01.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR BILEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JÓZEFOWIE, REP. A NR 12/2012 UCHWALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2012-01-27 do dziś
519.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 810/2017 KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA CAR UL. OBROŃCÓW WYBRZEŻA 7/5 GDAŃSK 80-398 ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2017-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBA2017-06-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000,00 ZŁOTYCH2017-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego650.000 PLN2001-09-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
14. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARĘBA2017-06-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2012-01-27 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-01-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-27 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2012-01-27 do dziś
650 TRANSPORT WODNY2012-01-27 do dziś
751 TRANSPORT LOTNICZY2012-01-27 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-01-27 do dziś
953 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2012-01-27 do dziś
1058 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-01-27 do dziś
1170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-01-27 do dziś
1273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R. data złożenia 08.08.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 18.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20022003-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 22.07.20052005-08-25 do dziś
6data złożenia 25.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
7data złożenia 31.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R.-31.12.2000 R.2001-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-08-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów