SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IHAR”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000038238
Numer REGON: 016104968
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348501/21/117]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016104968 NIP 11814797502010-09-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „IHAR”2001-08-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 12 nr w rejestrze ARS 35102001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość RADZIKÓW IHAR2001-08-24 do dziś
2. Adreskod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE 2001-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@SMIHAR.PL2015-04-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMIHAR.PL2015-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1999 R. PRZYJĘTO STATUT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA WYKREŚLIĆ Z URZĘDU PKT 3 PAR. 11 I PKT 2, 3 PAR. 65 02.12.1999 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO PAR. 11 I PAR. 832001-08-24 do dziś
223.02.2002 R. WALNE ZGROMADZENIE, DZIAŁAJĄC W RAMACH PRZYJĘTEGO PORZĄDKU OBRAD, UCHWALIŁO ZMIANY DO STATUTU W POSTACI NOWEGO JEGO TEKSTU, BĘDĄCEGO ZAŁĄCZNIKIEM DO UCHWAŁY.2002-05-23 do dziś
314.06.2011 R. -NOWA TREŚĆ STATUTU2011-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI W TEN SPOSÓB, ŻE OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE TO SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRYSIAK2017-11-07 do dziś
2. ImionaSYLWIA EWA2017-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-07 do dziś
21. NazwiskoALEKSANDROWICZ2010-10-26 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-26 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
41. NazwiskoBORAWSKA2001-08-24 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
51. NazwiskoJAKUBOWSKI2001-08-24 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAZIMIERZ2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2017-01-26 do dziś
2. ImionaANNA IWONA2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-26 do dziś
22. ImionaTADEUSZ2007-03-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2015-04-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2015-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-27 do dziś
42. ImionaZBIGNIEW2009-01-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2010-09-29 do dziś
2. ImionaLUCJAN2010-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEBAN2011-12-02 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBIŃSKI2012-09-25 do dziś
2. ImionaEDWARD HENRYK2012-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-25 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODA2013-12-06 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2013-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-06 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLĘDZKI2013-12-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ARTUR2013-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-04-27 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-27 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-04-27 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 06.08.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 -31.12.20002001-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 07.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.20012002-06-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 25.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-04 do dziś
4data złożenia 09.03.2007 okres 01.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
5data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
6data złożenia 04.01.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-01-14 do dziś
7data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-29 do dziś
8data złożenia 31.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
9data złożenia 21.10.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
10data złożenia 07.09.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
11data złożenia 23.11.2013 okres OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
12data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
13data złożenia 17.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
14data złożenia 19.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2011-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
8OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.2005 R.2007-03-20 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-08-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-01-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-09-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-12-02 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
8OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-12-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów