SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKOLOG”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000037558
Numer REGON: 001266792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-23
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/46317/22/893]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-08-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012667922001-08-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKOLOG”2001-08-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 18942001-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-08-23 do dziś
2. Adresulica WĄWOLNICKA nr domu 1 kod pocztowy 04-023 poczta WARSZAWA 2001-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.X.1986, 22 LISTOPADA 2000 R. ZMIANA PAR. 2 UST. 1, PAR. 3-80 ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2001-08-23 do dziś
212.12.2003 R. ZMIENIONO § 2 UST. 3; § 3; § 10 UST. 2 I 4; § 20 UST. 2; § 33; § § OD 34 DO 54; § 62 UST. 3; § 62 UST. 4; DODANO -§ 20 PKT 12 I 13; § 23 UST. 11; § 32 INDEKS 1; § 33 INDEKS 1; § § 54 INDEKS 1 -54 INDEKS 3; § § 79 INDEKS 1 -79 INDEKS 4. SKREŚLONO -§ 10 UST. 3, § 13 UST. 2. SKREŚLONO OZNACZENIE A/, B/, C/ W ROZDZIALE IV, ROZDZIAŁU X, NADANO NOWE BRZMIENIE TYTUŁOWI -ROZDZIAŁU V; VI; VII; IX2004-01-10 do dziś
3UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO §§ 1 -89 Z DN. 18.06.2009; ZMIANA §§ 36, 47; WYKREŚLENIE § 45 Z DNIA 01.12.2009;2010-02-16 do dziś
414.06.2018 R., - PAR. 11 UST. 1 I 8, PAR. 12, 16, 17, 18, PAR. 20 PKT 2, PAR. 23 PKT 1, TYTUŁ III, PAR. 25, 26, 27, 28, TYTUŁ V, PAR. 35, PAR. 36 UST. 1 I 2, PAR. 39 UST. 4, PAR. 42 UST. 6, PAR. 47 UST. 3, PAR. 57 UST. 2 I 3, PAR. 67 PKT 11, PAR. 84 PKT 1, PAR. 86 UST. 1 PKT 1, PAR. 88.2018-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2001-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRUPA2015-09-24 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2015-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-24 do dziś
21. NazwiskoKALINOWSKA2012-07-31 do dziś
2. ImionaKATARZYNA TERESA2012-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-31 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU -PREZES2005-07-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-04 do dziś
41. NazwiskoDĘBSKA2004-08-18 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA MARIA2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-08-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-18 do dziś
51. NazwiskoKOPROWSKA2004-08-18 do dziś
2. ImionaHALINA2004-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2004-08-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-18 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2010-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2022-11-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYTUŁA2022-11-16 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2022-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-16 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-02-16 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-16 do dziś
480 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2010-02-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 18.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 18.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2005-04-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-05-17 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres ZA ROK 20052006-07-07 do dziś
4data złożenia 26.06.2007 okres ZA 2006 ROK2007-06-29 do dziś
5data złożenia 07.07.2008 okres ZA 2007 ROK2008-07-16 do dziś
6data złożenia 23.12.2009 okres ZA 2008 ROK2010-02-16 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres ZA 2009 ROK2010-07-13 do dziś
8data złożenia 28.04.2011 okres ZA 2010 ROK2011-05-05 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres ZA 2012 ROK2013-07-30 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
13data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
16data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
19data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2005-04-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2005-04-21 do dziś
3ZA ROK 20052006-07-07 do dziś
4ZA 2006 ROK2007-06-29 do dziś
5ZA 2007 ROK2008-07-16 do dziś
6ZA 2008 ROK2010-02-16 do dziś
7ZA 2009 ROK2010-07-13 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-05-05 do dziś
9ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
10ZA 2012 ROK2013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2005-04-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2005-04-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2005-04-21 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-05-17 do dziś
5ZA ROK 20052006-07-07 do dziś
6ZA 2006 ROK2007-06-29 do dziś
7ZA 2007 ROK2008-07-16 do dziś
8ZA 2008 ROK2010-02-16 do dziś
9ZA 2009 ROK2010-07-13 do dziś
10ZA 2010 ROK2011-05-05 do dziś
11ZA 2011 ROK2012-07-31 do dziś
12ZA 2012 ROK2013-07-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-17 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów