„BUDOPLAN” SPÓŁKA JAWNA KRAWCZYK JÓZEF, TERESA, PIOTR

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000037266
Numer REGON: 610205804
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-07-18
Sygnatura akt[RDF/168368/19/200]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610205804 NIP 77418237382016-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOPLAN” SPÓŁKA JAWNA KRAWCZYK JÓZEF, TERESA, PIOTR2001-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2001-08-24 do dziś
2. Adresulica DYWIZJONU 303 nr domu 1 miejscowość PŁOCK kod pocztowy 09-410 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2001-08-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BUDOPLAN.EU2013-09-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUDOPLAN.EU2013-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BUDOPLAN” SPÓŁKA JAWNA KRAWCZYK JÓZEF, TERESA, PIOTR ODDZIAŁ W PŁOCKU2001-08-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość PŁOCK2001-08-24 do dziś
3. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 09-405 poczta PŁOCK 2001-08-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.08.1996 R. ZMIANA PAR. 1 Z 9.03.2001 R. PAR. 1 Z 10.04.2001 R. PAR. 1 Z 15.05.1002 R. PAR. 1, PAR. 2 Z 28.06.2001 R.2001-08-24 do dziś
214.08.2009 R. ZMIANA PAR. 12009-10-15 do dziś
326.03.2013 R. - ZMIANA PAR. 12016-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaTERESA2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2001-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaTERESA2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2001-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-10-15 do dziś
274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-10-15 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-10-15 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-10-15 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-10-15 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-10-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-10-15 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 18.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.20012003-07-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-18 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów