„REMEDIUM” KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000036657
Numer REGON: 250629313
Numer NIP: 6181227063
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597448/24/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2506293132001-08-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„REMEDIUM” KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2015-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIN gmina KONIN miejscowość KONIN2015-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KONIN ulica UL. HURTOWA nr domu 2 kod pocztowy 62-510 poczta KONIN kraj POLSKA 2015-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1DNIA 06 SIERPNIA 2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-08-17 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 24.02.2005 R. ZMIENIONO §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI.2005-03-23 do dziś
3ANEKSEM Z 03.12.2008 R. ZMIENIONO: § 4, § 11 ORAZ § 19. ANEKSEM Z 01.03.2009 R. ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 4, § 5 ORAZ DODANO: W § 2 UST. 4.2009-03-26 do dziś
427.11.2009 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-01-25 do dziś
5ANEKSEM Z 02.01.2012 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-02-22 do dziś
6UCHWAŁA Z DNIA 04.11.2014R. UCHYLAJĄCA DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADAJĄCA NOWE BRZMIENIE CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI OD §1 DO §20.2015-02-19 do dziś
7UCHWAŁA Z DNIA 04.05.2017R. - UCHYLONO: §2 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI, - ZMIENIONO: §3 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. OD 63 DO 69 ORAZ §6 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI.2017-08-18 do dziś
802.01.2023R. - ZMIENIONO: §3, §5, §11, §12 - DODANO W §6 UST. 72023-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-08-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.08.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ2001-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA PREMEDUM SPÓŁKA CYWILNA2001-08-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-17 do dziś
3. Numer w rejestrzeFAA/1085/A/902001-08-17 do dziś
5. Numer REGON2506293132001-08-17 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-17 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013375022015-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000347471 2015-02-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3010042552015-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000320104 2015-02-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIKIEM WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKM - TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013375022015-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000347471 2015-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-19 do dziś
277 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-02-19 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-02-19 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-19 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-02-19 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2023-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
2data złożenia 10.06.2015 okres OD 03.11.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
4data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
5data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
6data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
8data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9data złożenia 05.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
10data złożenia 16.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
11data złożenia 23.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
2OD 03.11.2014 DO 31.12.20142015-09-02 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-31 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-05 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-16 do dziś
11OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów