„ENDAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000036646
Numer REGON: 017385194
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2010-06-15
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/16167/10/268]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0173851942007-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENDAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA URSYNÓW miejscowość WARSZAWA2001-08-22 do dziś
2. Adresulica ROSOŁA nr domu 20 nr lokalu 16 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-786 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.08.2001 R. WANDA OSIECKA-SOROKO, KN W WARSZAWIE PRZY AL.JEROZOLIMSKICH 47 M. 2 REP.A 2521/20012001-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECHOWICZ2001-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 900 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450000 ZŁ2001-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000 PLN2001-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1450000 PLN2001-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIECHOWICZ2001-08-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ ANDRZEJ2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2001-08-22 do dziś
222 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-08-22 do dziś
392 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2001-08-22 do dziś
492 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2001-08-22 do dziś
592 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA2001-08-22 do dziś
674 40 Z REKLAMA2001-08-22 do dziś
763 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2001-08-22 do dziś
872 INFORMATYKA2001-08-22 do dziś
974 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-08-22 do dziś
1074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-08-22 do dziś
1174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-08-22 do dziś
1274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-08-22 do dziś
1374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2001-08-22 do dziś
1474 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2001-08-22 do dziś
1522 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2007 okres 03.08.2001 -31.12.2001 R.2007-07-13 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2002 -31.12.2002 R.2007-07-13 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2003 -31.12.2003 R.2007-07-13 do dziś
4data złożenia 05.10.2007 okres 1.01.2004 -31.12.2004 R.2007-10-29 do dziś
5data złożenia 05.10.2007 okres 1.01.2005 -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
6data złożenia 05.10.2007 okres 1.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
7data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-06-15 do dziś
8data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-15 do dziś
9data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.08.2001 -31.12.2001 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2002 -31.12.2002 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2003 -31.12.2003 R.2007-07-13 do dziś
41.01.2004 -31.12.2004 R.2007-10-29 do dziś
51.01.2005 -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
61.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072010-06-15 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082010-06-15 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.08.2001 -31.12.2001 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2002 -31.12.2002 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2003 -31.12.2003 R.2007-07-13 do dziś
41.01.2004 -31.12.2004 R.2007-10-29 do dziś
51.01.2005 -31.12.2005 R.2007-10-29 do dziś
61.01.2006 -31.12.2006 R.2007-10-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072010-06-15 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082010-06-15 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów