CALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000035994
Numer REGON: 005746017
Numer NIP: 8790169854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-04-21
Sygnatura akt[RDF/482539/23/536]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0057460172001-08-14 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU nr. w rejestrze 9722001-08-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2001-08-14 do dziś
2. Adresulica MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE nr domu 53 2002-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116 STYCZNIA 1991 ROK PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W TORUNIU, NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER: 468/1991, 17 STYCZNIA 1996 ROK AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANC. NOT. W TORUNIU T. CHWIAŁKOWSKI REP.: A NUMER 334/1996 ZM. PAR. 2 17 MARCA 1999 ROK AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANC. NOT. W TORUNIU T. CHWIAŁKOWSKI REP.: A NR 1685/1999 ZM. PAR 8, 22 CZERWCA 2001 ROK AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANC. NOT. W TORUNIU M. SZYCZEWSKA REP. A NR 3558/2001 ZM. PAR. 1, 4, 6, 7, 8, 13, 15 WYKREŚLENIE PAR. 192001-08-14 do dziś
2W DNIU 16.05.2005 R. REP. A NR 1398/2005 NOTARIUSZ AGATA WRZECIONKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU ZMIENIONO PAR. 4 I PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2005-06-07 do dziś
301.07.2008 R.-NOTARIUSZ AGATA WRZECIONKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŻEGLARSKA 18, REP. A NR 1882/2008, ZMIENIONO § 4, § 7 UST. 5, § 7 UST. 6 UMOWY SPÓŁKI2008-08-05 do dziś
410.01.2018 R.; REP.A NR 179/2018; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA §2,§4; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2018-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻNIEWSKI2001-08-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LEONARD2001-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,- ZŁ2001-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2001-08-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR EDWARD2001-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216 000,00 ZŁ2008-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 ZŁ2008-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻNIEWSKI2001-08-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ LEONARD2001-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICA2001-08-14 do dziś
2. ImionaWALDEMAR EDWARD2001-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-05 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-08-05 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2008-08-05 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-24 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-24 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-01-24 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-24 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-01-24 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 03.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 04.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-20 do dziś
5data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
6data złożenia 19.04.2007 okres 2006 R.2007-05-10 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 2009 R.2010-07-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-07-04 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres ZA 20112012-07-12 do dziś
12data złożenia 02.07.2013 okres 2012 R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
14data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
17data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
19data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
20data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
21data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
22data złożenia 21.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta120082009-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
22006 R.2007-05-10 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
420082009-07-09 do dziś
52009 R.2010-07-15 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-07-04 do dziś
7ZA 20112012-07-12 do dziś
82012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-19 do dziś
42006 R.2007-05-10 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
620082009-07-09 do dziś
72009 R.2010-07-15 do dziś
8ZA 2010 ROK2011-07-04 do dziś
9ZA 20112012-07-12 do dziś
102012 R.2013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2018-01-24 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaWYDZIELENIE NA ZASADZIE ART. 529 §1 PKT 4 K.S.H ZORGANIZOWANEJ CZĘŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI DZIELONEJ FIRMA CIEPŁOWNICZA „CALOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ CIEPŁOWNICZĄ) DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - DW INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI FIRMA CIEPŁOWNICZA CALOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10 STYCZNIA 2018 R. O PODZIALE PROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTIANA BUSZMANA REP. A NR 179/20182018-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów