„BUTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000035563
Numer REGON: 017330454
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2018-04-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/3015/18/564]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN-RYBIE2007-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN-RYBIE ulica RYBNA nr domu 28 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2007-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY-UMOWA SPÓŁKI Z O.O. Z DNIA 11.07.2001R., NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SŁUPECKA 7/15, REPERTORIUM A NR 2181/20012001-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHALIL2001-08-16 do dziś
2. ImionaMEHDI2001-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość OBEJMUJE 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHALIL2001-08-16 do dziś
2. ImionaHASSANE2001-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość OBEJMUJE 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHALIL2001-08-16 do dziś
2. ImionaMEHDI2001-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-08-16 do dziś
251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-08-16 do dziś
351 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-08-16 do dziś
451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-08-16 do dziś
552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-08-16 do dziś
652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-08-16 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2001-08-16 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-08-16 do dziś
963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów