„HIGH-VID PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000035343
Numer REGON: 017363590
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-22
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2008-03-31
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6336/8/122]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH-VID PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-03-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica T. BOYA -ŻELEŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 54 kod pocztowy 00-621 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 CZERWCA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PIOTR MACIEJKO W KANCELARII PRZY UL. CHOCIMSKIEJ NR 28 - REP. A NR 2213/20012001-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2001-08-22 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2001-08-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000 PLN2001-08-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, JEDNOOSOBOWO2001-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2001-08-22 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ STANISŁAW2001-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2001-08-22 do dziś
229 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-08-22 do dziś
329 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-22 do dziś
429 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2001-08-22 do dziś
530 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2001-08-22 do dziś
632 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2001-08-22 do dziś
732 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-22 do dziś
832 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH2001-08-22 do dziś
932 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-22 do dziś
1032 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWOTELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2001-08-22 do dziś
1133 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-22 do dziś
1222 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-08-22 do dziś
1333 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2001-08-22 do dziś
1436 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-22 do dziś
1551 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-08-22 do dziś
1651 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-22 do dziś
1751 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-08-22 do dziś
1851 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-08-22 do dziś
1951 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-08-22 do dziś
2051 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-08-22 do dziś
2152 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-08-22 do dziś
2252 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-08-22 do dziś
2322 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2001-08-22 do dziś
2452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-08-22 do dziś
2552 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO2001-08-22 do dziś
2652 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-22 do dziś
2760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-08-22 do dziś
2863 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-08-22 do dziś
2964 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2001-08-22 do dziś
3064 20 B TELEFONIA RUCHOMA2001-08-22 do dziś
3164 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2001-08-22 do dziś
3264 20 D RADIOKOMUNIKACJA2001-08-22 do dziś
3364 20 E RADIODYFUZJA2001-08-22 do dziś
3422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA2001-08-22 do dziś
3564 20 F TELEWIZJA KABLOWA2001-08-22 do dziś
3664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2001-08-22 do dziś
3765 21 Z LEASING FINANSOWY2001-08-22 do dziś
3865 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-08-22 do dziś
3970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-22 do dziś
4071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-08-22 do dziś
4171 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-08-22 do dziś
4272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-08-22 do dziś
4372 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-08-22 do dziś
4472 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-08-22 do dziś
4522 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2001-08-22 do dziś
4672 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-08-22 do dziś
4772 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-08-22 do dziś
4872 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-08-22 do dziś
4973 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2001-08-22 do dziś
5074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-08-22 do dziś
5174 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2001-08-22 do dziś
5274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2001-08-22 do dziś
5374 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-22 do dziś
5480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-08-22 do dziś
5592 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-08-22 do dziś
5622 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2001-08-22 do dziś
5792 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2001-08-22 do dziś
5892 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2001-08-22 do dziś
5992 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2001-08-22 do dziś
6092 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2001-08-22 do dziś
6193 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-22 do dziś
6222 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2001-08-22 do dziś
6322 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2001-08-22 do dziś
6429 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów