„BPH POLSKA PRODUKT PLUS TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000035277
Numer REGON: 092385178
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2005-05-18
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/7031/4/873]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0923851782001-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPH -POLSKA PRODUKT PLUS TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-10 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 45872001-08-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2001-08-10 do dziś
2. Adresulica GOŁĘBIA nr. domu 57 nr. lokalu 31 miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-309 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2001-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.05.1999 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BOGUMIŁĘ ONOSZKIEWICZ-JACYNĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDOSZCZY REPERTORIUM A NR 2610/19992001-08-10 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.12.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ BOGUSŁAWĘ ONOSZKOWICZ-JACYNĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY REPERTORIUM A 4332/2002 ZMIANA §7 I §8 DODANIE PODPUNKTÓW W §6, §9, §172003-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLIEFERNICH2001-08-10 do dziś
2. ImionaHEINZ OTTO2001-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość LICZBA UDZIAŁÓW 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000 ZŁ2003-06-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport131000,00 PLN2003-06-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-08-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMOISTNA2001-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLIEFERNICH2005-05-18 do dziś
2. ImionaHEINZ OTTO2005-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO2001-08-10 do dziś
251 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, EKSPORT IMPORT MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO2001-08-10 do dziś
374 20 A ŚWIADCZENIE USŁUG PROJEKTOWYCH2001-08-10 do dziś
445 21 A ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO2001-08-10 do dziś
551 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2003-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 ZŁOŻONO data złożenia 05.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów