BOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANDRZEJ BOJANEK,JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000035260
Numer REGON: 150882038
Numer NIP: 5730012917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396525/22/744]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOJANEK FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA ANDRZEJ BOJANEK, JERZY BOJANEK SPÓŁKA JAWNA2001-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2001-08-13 do dziś
2. Adresulica ŻYZNA nr domu 9A miejscowość CZĘSTOCHOWA kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2001-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 17.07.1993R. ZAWARTY 20.03.2001 R. USTALAJĄCY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2001-08-13 do dziś
2ANEKS Z 31.08.2006 R. DO UMOWY ZMIENIAJĄCY OD 01.09.2006 R. BRZMIENIE PAR. 4 ORAZ PAR. 10 UMOWY. TEKST JEDNOLITY UMOWY Z UWZGLĘDNIENIEM ANEKSU Z 01.09.2006 R.2006-10-06 do dziś
32.01.2008 R. -ZMIANA PAR. 52008-07-08 do dziś
406.12.2010 R. ZMIANA: UST. 6 WSPĘPU DO UMOWY, PAR. 4 TIRET 6, PAR. 10 UST. 6. 01.01.2011 R. DODANO: UST. 8 WSTĘPU DO UMOWY, TIRET 8 W PAR. 4, UST. 8 W PAR. 10; ZMIENIONO: PAR. 4 ZDANIE PIERWSZE, PAR. 10 UST. 1.2011-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-04-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.03.2001 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ BOJANEK -FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA SPÓŁKA CYWILNA JERZY BOJANEK, ANDRZEJ BOJANEK, ANNA BOJANEK, ELŻBIETA BOJANEK, JACEK BOJANEK WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY POD NUMEREM 35223 PODJĘLI UCHWAŁĘ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH.2011-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaANNA ELŻBIETA2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-13 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaJACEK2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-08-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-13 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAŃCZYK2011-04-29 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-04-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-04-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-04-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-10-06 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2006-10-06 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2006-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-10-06 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK MAZUR2020-03-06 do dziś
2. ImionaDOROTA GABRIELA2011-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY POWIERZAJĄ PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI ANDRZEJOWI BOJANKOWI ORAZ JERZEMU BOJANKOWI. DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW,KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI,JEDNOOSOBOWO2001-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JANUSZ2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJANEK2001-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY TADEUSZ2001-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTĘPIEŃ2010-11-15 do dziś
2. ImionaMARCIN2010-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-15 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2010-11-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2008-07-08 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-07-08 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2008-07-08 do dziś
477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2008-07-08 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2008-07-08 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2008-07-08 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-07-08 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2008-07-08 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2008-07-08 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 25.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2001 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 20012002-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 05.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-09-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 20032004-08-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-10-07 do dziś
5data złożenia 12.09.2006 okres 2005 ROK2006-10-30 do dziś
6data złożenia 01.02.2008 okres 2006 ROK2008-03-07 do dziś
7data złożenia 24.02.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-04-29 do dziś
8data złożenia 24.02.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-04-29 do dziś
9data złożenia 24.02.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-04-29 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-10-30 do dziś
22006 ROK2008-03-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072011-04-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-10-07 do dziś
32005 ROK2006-10-30 do dziś
42006 ROK2008-03-07 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072011-04-29 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082011-04-29 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-04-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-09-16 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów