DOKER-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000035220
Numer REGON: 810643410
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2020-07-09
Sygnatura akt[RDF/221258/20/566]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810643410 NIP 85110041672009-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKER-PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-09-15 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SAD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 41322001-09-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2001-09-12 do dziś
2. Adresulica BYTOMSKA nr domu 7 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-603 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2001-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 08.09.1994 R. NOTARIUSZ MARIA STROYNOWSKA-STYPUŁA KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. RATAJCZYKA 23/2, REP. A NR 967/19942001-09-12 do dziś
2PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DN. 09.01.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ ZOFIĘ DALESZYŃSKĄ W KN W SZCZECINIE PRZY AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 17, REP. A NR 269/2002 R; W PAR. 8 DODANO PKT 5, 6, 7, 8, 9; ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFU 33, ZMIANA BRZMIENIA PAR. 382002-04-29 do dziś
315 CZERWCA 2009 R., REP. A NR 2597/2009, NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO PARAGRAFY 14, § 20 PUNKT 5 I 13, § 21 UST. 1 I 2, § 27, § 30, § 34, § 35, § 46, § 50 UST. 1 -DODANO: W § 13 USTĘP 4, § 15 ZE ZNAKIEM 1, W § 21 DODANO UST. 4 I 5, W § 38 UST. 12009-07-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2015 R., REPERTORIUM A NR 1394/2015, NOTARIUSZ GABRIELA GRABOŃ-GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE., ZMIENIONO: §2, §3, §6, §7, §8, §9, §12, §13, §14, I §15; ZMIENIONO §15(1), KTÓRY OZNACZONO JAKO §16; ZMIENIONO §16, KTÓRY OZNACZONO JAKO §17; ZMIENIONO §17, KTÓRY OZNACZONO JAKO §18, ZMIENIONO §18, KTÓRY OZNACZONO JAKO §19; ZMIENIONO: §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27 ORAZ SKREŚLONO PARAGRAFY OD 28 DO 51.2015-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-12 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGŁOS SZCZECIŃSKI2001-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDB PORT SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8106227952001-09-12 do dziś
4. Numer KRS0000029909 2001-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ.2015-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego80000 PLN2001-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU, LUB PREZES ZARZĄDU I PROKURENT, LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT2015-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAAR2019-07-31 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2015-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-08-03 do dziś
252 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2015-08-03 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-08-03 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-08-03 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-03 do dziś
616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2015-08-03 do dziś
781 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-08-03 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-08-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 17.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK, UCHWAŁA NR 2 Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 RZWYCZJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30 CZERWCA 2005 R.2005-09-05 do dziś
5data złożenia 24.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-27 do dziś
6data złożenia 08.09.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-15 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
8data złożenia 17.02.2011 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-02-24 do dziś
9data złożenia 27.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
13data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-27 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-15 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
21 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-27 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-02-24 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
31 STYCZNIA 2006 R.- 31 GRUDNIA 2006 R.2007-08-27 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-10-15 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-30 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092011-02-24 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-19 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-19 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-02 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów