„HGF POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000034572
Numer REGON: 812358813
Numer NIP: 8522330597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-08-18
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10346/20/2]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP8123588132002-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HGF POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.05.2001, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK; KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UL. ŚW WOJCIECHA 12; REPERTORIUM A NR 2933/20012001-08-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R. REP. NR 3043/2020, NOTARIUSZ JOANNA MASZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: §3, §16 UST. 82020-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAKTIEBOLAGET HALMSTADS GUMMIFABRIK2002-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE PIEĆSET ZŁOTYCH)2004-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-06-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSACZ2002-06-20 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2002-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2002-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-06-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2002-06-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ KORWIN2002-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH2002-06-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-06-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY2016-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-12 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-12 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2016-02-12 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 30.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20012003-03-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 29.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2004-03-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 27.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-01-10 do dziś
4data złożenia 27.12.2005 okres 20042006-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042006-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2004-03-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-01-10 do dziś
320042006-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R. REP. A NR 3043/2020, NOTARIUSZ JOANNA MASZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. , 08.06.20202020-08-18 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR DZIAŁAJĄCY ODDZIELNIE2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNORDIN2020-08-18 do dziś
2. ImionaJOAKIM2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW - AKT NOTARIALNY Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R. REP. A NR 3043/2020, NOTARIUSZ JOANNA MASZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. , 08.06.20202020-08-18 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-08-18 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów