„B&J EXPO-BAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000034197
Numer REGON: 511411443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-12-19
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/14294/13/996]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„B&J EXPO-BAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2001-08-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓDA kraj POLSKA 2013-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MAJA 2001 ROKU, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTRÓDZIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA SINKIEWICZ, REP. „A” NR 1372/012001-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2001-08-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY W WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2001-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBAJA2001-08-23 do dziś
2. ImionaBARBARA APOLONIA2001-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY W WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2001-08-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000 PLN2001-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-08-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKI2001-08-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2001-08-23 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-08-23 do dziś
345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2001-08-23 do dziś
445 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-08-23 do dziś
545 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-08-23 do dziś
645 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-08-23 do dziś
751 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2001-08-23 do dziś
851 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-08-23 do dziś
960 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2001-08-23 do dziś
1063 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-08-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2013 okres 2004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R., 2009 R., 2010 R., 2011 R., 2012 R.2013-12-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 R., 2005 R., 2006 R., 2007 R., 2008 R., 2009 R., 2010 R., 2011 R., 2012 R.2013-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów