MYDŁOWSKI, KOSICKA I MISIOWIEC KANCELARIA PRAWNICZA INTERPRET, SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000034124
Numer REGON: 013162209
Numer NIP: 5212914003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-03-04
Sygnatura akt[RDF/370644/22/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013162209 NIP 52129140032007-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMYDŁOWSKI, KOSICKA I MISIOWIEC KANCELARIA PRAWNICZA INTERPRET, SPÓŁKA JAWNA2010-07-26 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 3482001-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NARBUTTA nr domu 19a kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.12.1994 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ANEKS NR 1 Z DNIA 11.08.1998 R. ZMIANA W TYTULE UMOWY ORAZ PARAGRAFÓW 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 DODANO PARAGRAF 6 INDEKS 1 I PARAGRAF 6 INDEKS 2.2001-08-09 do dziś
2ANEKS NR 2 Z DNIA 2 STYCZNIA 2005 R., ZM. PARAGRAFY 3, 9 ANEKS NR 3 Z DNIA 7 STYCZNIA 2005 R., ZM. PARAGRAFU 6 ANEKS NR 4 Z DNIA 10 LUTEGO 2005 R., ZM. PARAGRAFU 4 UMOWY SPÓŁKI2005-02-24 do dziś
3ANEKS NR 5 Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R. ZM. PARAGRAFY: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 INDEKS 1, 6 INDEKS 22006-02-16 do dziś
4ANEKS NR 6 Z DNIA 30 CZERWCA 2006 R. ZM. PARAGRAF: 4.2006-09-12 do dziś
5ANEKS NR 7 Z DNIA 28 CZERWCA 2007 R. ZM. § 3 UST. 2.2007-07-24 do dziś
6ANEKS NR 8 Z DNIA 18.06.2010 R., ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3 UST. 2, PAR. 4, PAR. 5.2010-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-08-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDŁOWSKI2001-08-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-08-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-08-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-08-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKA2005-02-24 do dziś
2. ImionaALICJA2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-02-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2005-02-24 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSICKA2005-02-24 do dziś
2. ImionaALICJA2005-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYDŁOWSKI2001-08-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2001-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R -21.12.2000 R data złożenia 04.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R -31.12.2000 R2001-08-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 23.03.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.05.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032005-04-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-20 do dziś
4data złożenia 16.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-30 do dziś
5data złożenia 09.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
6data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
7data złożenia 23.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
501.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-11 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-11 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-11 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-09 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-09 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-03-04 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów