„ENALQ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000033954
Numer REGON: 017345450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-09
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/49529/21/428]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0173454502021-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENALQ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-08-09 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO JULIUSZA nr domu 32/36 nr lokalu 54 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY DNIA 11.04.2001 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻYTNIA 13 LOKAL 107. REPERTORIUM A NR 3404/20012001-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE DUC2001-08-09 do dziś
2. ImionaTOAN2001-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2001-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE DUC2001-08-09 do dziś
2. ImionaTOAN2001-08-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-08-09 do dziś
251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-08-09 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-08-09 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2001-08-09 do dziś
555 30 A RESTAURACJE2001-08-09 do dziś
663 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2001-08-09 do dziś
763 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2001-08-09 do dziś
855 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2001-08-09 do dziś
963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów