ARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000032975
Numer REGON: 190122827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2005-08-29
Sygnatura akt[SZ.XVII NS-REJ.KRS/7078/5/967]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP1901228272001-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-08-02 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY GDAŃSK nr. w rejestrze 23532001-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-07-16 do dziś
2. Adresulica TKACKA nr domu 19 nr lokalu 22 kod pocztowy 70-556 poczta SZCZECIN 2004-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT PIERWOTNY: Z 29-12-1988 W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM, NOTARIUSZ LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA W GDYNI REPERTORIUM NR A/A 15533/88 AKT OSTATNI NIEZAREJESTROWANY: Z 12-07-2001 W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE, NOTARIUSZ KATARZYNA GRAJEWSKA-BARTOSZ,REPERTORIUM A NR 3761/2001, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO UMOWIE NOWE BRZMIENIE -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY2001-08-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.01.2002 R. REP. A 88/2002 W KANCELARII NOTARIALNEJ MARII PASZKIEWICZ W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. 6 UST. 2; 18 ORAZ 20 UMOWY SPÓŁKI2002-07-08 do dziś
318-05-2004 R. REP. A NR 2285/2004 R., NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA: PAR. 3; PAR. 17 UST. 12004-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALMAR2004-07-16 do dziś
2. ImionaLEINVALD2004-07-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.800 ZŁOTYCH2004-07-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-07-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000 PLN2001-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2002-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALMAR2004-07-16 do dziś
2. ImionaLEINVALD2004-07-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-07-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2001-08-02 do dziś
245 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2001-08-02 do dziś
374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2001-08-02 do dziś
445 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-08-02 do dziś
574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-08-02 do dziś
674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-08-02 do dziś
755 40 Z BARY2001-08-02 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-08-02 do dziś
945 44 A MALOWANIE2002-07-08 do dziś
1074 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2002-07-08 do dziś
1174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-07-08 do dziś
1274 40 REKLAMA2002-07-08 do dziś
1380 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-08 do dziś
1418 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2002-07-08 do dziś
1585 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2002-07-08 do dziś
1693 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2002-07-08 do dziś
1745 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-07-08 do dziś
1863 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-07-08 do dziś
1955 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2002-07-08 do dziś
2055 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-07-08 do dziś
2155 30 A RESTAURACJE2002-07-08 do dziś
2255 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2002-07-08 do dziś
2370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-07-08 do dziś
2431 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-07-08 do dziś
2574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów