PARDUS I WSPÓLNICY ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000032160
Numer REGON: 017354408
Numer NIP: 5222616738
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2012-11-14
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/47982/12/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa2001-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017354408 NIP 52226167382010-05-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPARDUS I WSPÓLNICY ADWOKACI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2010-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2010-11-05 do dziś
2. Adresulica SOLIPSKA nr domu 10 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-482 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-08-17 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 225 nr lokalu 11 kod pocztowy 02-087 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08.02.2001 R. -KN WALDEMAR WAJDA W KRAKOWIE, NR REP. A 1009/2001; ZMIANA PAR. 4 I 11 Z DNIA 19.04.2001 R. -KN WALDEMAR WAJDA W KRAKOWIE, NR REP. A 2358/2001; ZMIANA PAR. 2, 4 I 19 Z DNIA 26.06.2001 R. -KN ANDRZEJ PRZYBYŁA W WARSZAWIE, NR REP.A 5089/2001; ZMIANA PAR. 2 Z DNIA 08.08.2001 R. -KN ANDRZEJ PRZYBYŁA W WARSZAWIE NR REP. A 6443/20012001-08-17 do dziś
215.07.2010 R., REP. A NR 4626/2010, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE ZMIANA: § 2, § 4, § 7, § 11, TEKST JEDNOLITY2010-11-05 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.10.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10/7, NUMER REPERTORIUM A - 4052/2012, ZMIENIONE ART. § 7, § 17 UST. 12012-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARDUS2010-11-05 do dziś
2. ImionaBORYS STEFAN2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2010-11-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2010-11-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2010-11-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-11-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2010-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKA PARDUS2012-11-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BEATA2012-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2012-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2012-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH2012-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁOTYCH2012-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2010-11-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARDUS2010-11-05 do dziś
2. ImionaBORYS STEFAN2010-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-11-05 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-11-05 do dziś
362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-11-05 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-11-05 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-11-05 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-11-05 do dziś
764 91 Z LEASING FINANSOWY2010-11-05 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-11-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-11-05 do dziś
1077 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-11-05 do dziś
1178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-11-05 do dziś
1278 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-11-05 do dziś
1382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
1496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
1577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-11-05 do dziś
1682 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2010-11-05 do dziś
1782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 -31 GRUDZIEŃ 2001 data złożenia 13.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 -31 GRUDZIEŃ 2002 data złożenia 13.04.2005 1. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2003 -31 GRUDZIEŃ 2003 data złożenia 13.04.20052005-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 10.04.2006 okres 1 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-04-20 do dziś
4data złożenia 27.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
5data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
6data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
7data złożenia 09.11.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-11-14 do dziś
8data złożenia 09.11.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
201.01.2010-31.12.20102012-11-14 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZEŃ 2005 -31 GRUDZIEŃ 20052006-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-05-05 do dziś
501.01.2010-31.12.20102012-11-14 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów