ARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000031806
Numer REGON: 431024290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-27
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348261/21/312]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431024290 NIP 71224274472007-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARCUS SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-07-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 43652001-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-07-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica WOJCIECHOWSKA nr domu 9A kod pocztowy 20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2011-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.11.1998R. K.N. W LUBLINIE, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59/3 NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK -PYZIAK, REP.A.NR 2748/98.2001-07-27 do dziś
217.11.2004 R., NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2437/2004, ZMIENIONO: § 5, § 6, § 7, § 21, § 23 PKT 3, DODANO: § 10 UST. 4, § 11 UST. 4 I 5, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-11-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 03.10.2006 R., ZA REP. A NR 2443/2006 PRZEZ NOTARIUSZ MARIOLĘ MISZCZAK-PYZIAK, W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE POD NR 59: -ZMIANA § 27 UMOWY SPÓŁKI; SPORZĄDZONO I ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2006-10-05 do dziś
408.12.2009 R., NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2419/2009 ZMIENIONO § 5 SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY.2010-01-14 do dziś
524.11.2011 R. NOTARIUSZ MARIOLA MISZCZAK-PYZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59/3, REP. A NR 2634/2011 -ZMIANA § 2 UST. 1 I § 2 UST. 22011-12-12 do dziś
627 CZERWCA 2014 ROKU, REP. A NR 6363/2014, NOTARIUSZ FABIAN WAWRZYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI NADAJĄC JEJ W CAŁOŚCI NOWE BRZMIENIE.2014-07-25 do dziś
722.02.2017 R., NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY CHOPINA 12/3, 20-023 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 772/2017 - ZMIANA §13 UST.1; W §20 DODANO UST.5.2017-03-24 do dziś
817.09.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 7219/2019, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6, § 23 I § 272019-10-17 do dziś
905.02.2020 R., REPERTORIUM A NUMER 573/2020, NOTARIUSZ ANETA ZAWIŚLAK-BRYGAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIANA § 13 UST. 1, § 26 UST. 1 PKT (I), § 26 UST. 2 PKT (I), § 27 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2020-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNAŚ2001-07-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000,00 ZŁ2020-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARCUS SPÓŁKA AKCYJNA2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0013459882014-07-25 do dziś
4. Numer KRS0000271167 2014-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały532 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 53.200,00 ZŁ2020-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego82200,00 ZŁ2014-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport129200,00 ZŁ2014-07-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAZOWSKI2020-08-21 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNAŚ2001-07-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAZIMIERZ2001-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAKUBIAK2020-07-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-14 do dziś
21. NazwiskoCZERNAŚ2020-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-05-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-28 do dziś
31. NazwiskoCZEREDYS2014-07-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-01-14 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-01-14 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-01-14 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-01-14 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-01-14 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-01-14 do dziś
785 EDUKACJA2010-01-14 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.1999 -30.09.2000 data złożenia 08.06.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.10.1999 -30.09.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.1999 -30.09.20002001-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R.-30.09.2001 R. data złożenia 21.10.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 R.-30.09.2002 R. data złożenia 21.10.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 R.-30.09.2003 R. data złożenia 21.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R.-30.09.2001 R.2004-11-19 do dziś
3data złożenia 09.02.2006 okres 01.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-02-10 do dziś
4data złożenia 28.03.2006 okres 01.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-30 do dziś
5data złożenia 09.05.2007 okres 01.10.2005 -30.09.20062007-05-10 do dziś
6data złożenia 19.06.2008 okres 01.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
7data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
9data złożenia 19.08.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
10data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
11data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
14data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
16data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
17data złożenia 27.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
18data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-30 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2001 R.-30.09.2002 R.2004-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 R.-30.09.2003 R.2004-11-19 do dziś
301.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-02-10 do dziś
401.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-30 do dziś
501.10.2005 -30.09.20062007-05-10 do dziś
601.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
901.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2000 R.-30.09.2001 R.2004-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2001 R.-30.09.2002 R.2004-11-19 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2002 R.-30.09.2003 R.2004-11-19 do dziś
401.10.2003 R. -30.09.2004 R.2006-02-10 do dziś
501.10.2004 R. -30.09.2005 R.2006-03-30 do dziś
601.10.2005 -30.09.20062007-05-10 do dziś
701.10.2006 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
801.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-02 do dziś
1001.01.2010-31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-12-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE DOKONANE PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI ISV GLOBAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) - ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -UCHWAŁA Z DNIA 24.11.2011 R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓŁNIKÓW SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZ MARIOLĘ MISZCZAK-PYZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 59/3, REP. A NR 2634/20112011-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów