„AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000030779
Numer REGON: 002393877
Numer NIP: 5470083658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu73Data dokonania wpisu2023-05-17
Sygnatura akt[RDF/488282/23/623]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2001-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 002393877 NIP 54700836582007-06-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA” SPÓŁKA AKCYJNA2001-07-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 11152001-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2001-07-24 do dziś
2. Adresulica 1 MAJA nr domu 23 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2001-07-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAQUA@AQUA.COM.PL2020-01-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AQUA.COM.PL2020-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.03.1990 R PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W BIELSKU-BIAŁEJ AKT NOTARIALNY REP. A NR 3125/90 09.05.2001 R K.N. MARIUSZA ŚWIERCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ AKT NOTARIALNY REP. A NR 2545/2001 -PAR. 6 STATUTU2001-07-24 do dziś
2KANCELARIA NOTARIALNA MARIUSZA ŚWIERCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ 09.05.2001 R. REP. A NR 2545/2001 -PAR. 2, PAR. 7A, PAR. 7B, PAR. 12C, PAR. 13, PAR. 14A, PAR. 15, PAR. 16 UST.1A, PAR. 16 UST. 1C, PAR. 23C, PAR. 25 D, H, I, PAR. 28 UST. 1, 3, 21, 22, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 56.2001-08-02 do dziś
3AKT NOTARIALNY REP. A NR 5984/2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MARIUSZA ŚWIERCZKA 10.12.2003 R. PAR. 3, PAR. 8, PAR. 12B), PAR. 14B), PAR. 14C), PAR. 24, PAR. 25D), PAR. 25F), PAR. 28 PKT 18, PAR. 28 PKT 22, PAR. 28 PKT 23, PAR. 28 PKT 24, PAR. 28 PKT 25, PAR. 28 PKT 26, PAR. 12C), PAR. 28 PKT 5, PAR. 30 PKT 15, PAR. 28 PKT 27, PAR. 30 PKT 7, PAR. 29, PAR. 30 PKT 1, PAR. 30 PKT 2, PAR. 30 PKT 4, PAR. 30 PKT 5, PAR. 30 PKT 6, PAR. 31, PAR. 33, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 38, PAR. 39B), PAR. 40, PAR. 42, PAR. 45A), PAR. 49, PAR. 50, PAR. 16.1.C).2003-12-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY REP. A NR 2220/2004 SPORZĄDZONY W KACELARII NOTARIALNEJ MARIUSZA ŚWIERCZKA W DNIU 22.04.2004 R. -PAR. 55 UST. 2 STATUTU.2004-05-14 do dziś
5AKT NOTARIALNY REP. A NUMER 3657/2004 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR MARIUSZA ŚWIERCZKA 30.06.2004 R. § 28 PKT 22 USUNIĘTY, § 28 PKT 25 -USUNIĘTY, § 49 -ZMIENIONY, § 30 PKT 9 -ZMIENIONY, PKT 10 -ZMIENIONY, PKT 11, 12, 13, 14, 15, 16 -ZMIANA NUMERACJI, PKT 17 -DODANY, PKT 18 -DODANY, § 46 ZMIENIONY, § 43 -ZMIENIONY.2004-07-22 do dziś
6AKT NOTARIALNY REP. A NR 2414/2005 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MGR MARIUSZA ŚWIERCZKA 16.06.2005 R. ZMIANA W ZAKRESIE §17 PKT 1 POLEGAJĄCA NA USUNIĘCIU PPKT A)2005-07-05 do dziś
7AKT NOTARIALNY -PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA, REPERTORIUM A NUMER 5280/2006 KANCELARII NOTARIALNEJ MGR MARIUSZA ŚWIERCZKA W BIELSKU-BIAŁEJ SPORZĄDZONY W DNIU 6 GRUDNIA 2006 R. ZMIANY STATUTU W ZAKRESIE: PARAGRAF 17 UST. 2 -USUNIĘTY, PARAGRAF 38 -USUNIĘTY, PARAGRAF 52 -USUNIĘTY, PARAGRAF 16 UST. 1 A) -ZMIENIONY, PARAGRAF 18 -ZMIENIONY, PARAGRAF 28 ZMIENIONY, PARAGRAF 30 -ZMIENIONY, PARAGRAF 46 -ZMIENIONY, PARAGRAF 3 ZMIENIONY.2006-12-18 do dziś
818.06.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 3046/2009, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIANA § 6, § 23 ORAZ § 24 -USUNIĘTE § 25 PKT E ORAZ PKT F2009-09-28 do dziś
930.09.2019 R., REP. A NR 11944/2019 NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - USUNIĘCIE § 34 I § 43.2019-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-24 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2001-07-24 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego207791936,00 PLN2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty164388466,00 PLN2001-07-24 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji129869962001-07-24 do dziś
4. Wartość nominalna akcji i waluta16,00 PLN2001-07-24 do dziś
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem207791936,00 PLN2001-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002001-07-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiK2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200052001-07-24 do dziś
31. Nazwa serii akcjiL2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii468712001-07-24 do dziś
41. Nazwa serii akcjiB2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii88011892001-07-24 do dziś
51. Nazwa serii akcjiC2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii40076252001-07-24 do dziś
61. Nazwa serii akcjiD2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii271122001-07-24 do dziś
71. Nazwa serii akcjiE2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii475052001-07-24 do dziś
81. Nazwa serii akcjiF2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii205762001-07-24 do dziś
91. Nazwa serii akcjiG2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6852001-07-24 do dziś
101. Nazwa serii akcjiH2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii70692001-07-24 do dziś
111. Nazwa serii akcjiI2001-07-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii73592001-07-24 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI. JEDNAKŻE CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW. CZYNNOŚCIĄ PRZEKRACZAJĄCĄ CZYNNOŚĆ ZWYKŁEGO ZARZĄDU JEST CZYNNOŚĆ PRZENOSZĄCA PRAWO LUB ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA PRAWA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ ZŁOTYCH POLSKICH BĘDĄCĄ RÓWNOWARTOŚCIĄ 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) EURO.2004-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOGLĄD2019-07-30 do dziś
2. ImionaHENRYK2019-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2019-01-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-25 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SPÓŁKI2001-07-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2001-07-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JACEK2001-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SPÓŁKI2001-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHAŁEK2022-06-14 do dziś
2. ImionaJANUSZ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-14 do dziś
21. NazwiskoPAWIŃSKI2021-06-30 do dziś
2. ImionaDOMINIK2021-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-30 do dziś
31. NazwiskoPODSIADLIK2013-07-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2013-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-02 do dziś
41. NazwiskoKAMIŃSKI2017-04-11 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TOMASZ2017-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-11 do dziś
51. NazwiskoKOCOT2019-10-22 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2019-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBATELT2012-10-12 do dziś
2. ImionaLILIANA HELENA2012-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2012-10-12 do dziś
21. NazwiskoBARWICKA PUŁTORAK2021-05-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JUSTYNA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2021-05-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-09 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-09-09 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-09 do dziś
493 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-09-09 do dziś
537 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-09-09 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2009-09-09 do dziś
742 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2009-09-09 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-09 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-09 do dziś
1036 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2015-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 29.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
5data złożenia 24.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
6data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
7data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 1.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
11data złożenia 19.06.2012 okres 1.01.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
12data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
13data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21data złożenia 14.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
22data złożenia 17.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
61.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
71.01.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
101.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
111.01.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-29 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-06-23 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082009-09-09 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
101.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
111.01.2011 - 31.12.20112012-10-12 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-06-19 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-14 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów