ARROW ECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000030756
Numer REGON: 351559623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2021-02-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/3940/21/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-09-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 351559623 NIP 67826828662007-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARROW ECS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-04-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 82762001-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2015-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SOSNOWIECKA nr domu 79 kod pocztowy 31-345 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z 01.12.1998 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ ALEKSANDRĘ MARSZAŁEK DZIUBAN W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A -7058/98; PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW -AKT NOTARIALNY Z 28 MARCA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA SZANIAWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A -2508/2001 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW -AKT NOTARIALNY Z 9 SIERPNIA 2001 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ZBIGNIEWA SZANIAWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A -6623/2001 -ZM. PAR. 4 + TEKST JEDNOLITY2001-09-13 do dziś
225 KWIETNIA 2006 R. -REP. A NR 6763/2006, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI NOTARIUSZE S.C. W KRAKOWIE ZMIENIONO: § 11 UST. 3 LIT. B, , § 11 UST. 3 LIT. C, § 11 UST. 1, § 12 UST. 2, § 12 UST. 5 USUNIĘTO: § 11 UST. 2 LIT. A2006-05-18 do dziś
301.02.2010 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2295/2010 -ZMIANA § 4 UMOWY,2010-03-01 do dziś
425.03.2010 R., REPERTORIUM A NR 6168/2010, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 1, § 6 UST. 3 I § 15 UST. 2 -UST. 42010-04-22 do dziś
529.06.2015 R., NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 7658/2015, ZMIENIONO: §7, §9, §11 UST.2 I 3, §12 UST.1 I 5, §13 AKAPIT TRZECI, §14 UST.3, §15 UST.1, §16 AKAPIT DRUGI, §18 UST.2; UCHYLONO: ROZDZIAŁ XVI2015-07-29 do dziś
629.08.2016R., NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 10840/2016 ZMIANA: §42016-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH.2006-11-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-11-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2.000.000 PLN2001-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU KILKUOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2015-07-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOCH2001-09-13 do dziś
2. ImionaADAM2001-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-09-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-01 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2010-03-01 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-01 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-01 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-03-01 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-01 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2010-03-01 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-01 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-03-01 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 15.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
5data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
7data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-09-28 do dziś
8data złożenia 17.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
9data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
10data złożenia 03.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
11data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
12data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
13data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
14data złożenia 15.07.2013 okres 2012 R.2013-09-02 do dziś
15data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
16data złożenia 02.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
17data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
18data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
19data złożenia 28.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
20data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
21data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
22data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
23data złożenia 15.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
24data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
25data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
26data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-09-28 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
102012 R.2013-09-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-09-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
112012 R.2013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
21OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-18 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-09-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-10 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-08-03 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-07-21 do dziś
1001.01.2011-31.12.20112012-07-12 do dziś
112012 R.2013-09-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-25 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
19OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-15 do dziś
21OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-15 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
23OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów