„BUSINESS BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000030712
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2013-10-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/51658/13/535]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0164122562001-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 617572001-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁOSKA nr domu 22 kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.03.2000 R. KAN. NOT. KRZYSZTOFA ŁASKIEGO W W-WIE ASESOR BEATA TURKOT REP.A.2529/20002001-07-25 do dziś
211.12.2003, REP. A NR 19388/2003 NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I NADANIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2004-07-27 do dziś
323.12.2009 R., NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 19723/2009, ZMIENIONO: § 72010-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRANBERO HOLDINGS LIMITED2006-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 ZŁ2007-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2004-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-25 do dziś
Nazwisko PANNIER2001-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE2001-07-25 do dziś
Imiona PHILIPPE2001-07-25 do dziś
5. IgnorujCzy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona NIE2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DER TOOLEN2011-07-19 do dziś
2. ImionaJEROEN2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUKIEL2011-07-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK NASIŁOWSKA2011-07-19 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2011-07-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2011-07-19 do dziś
2. ImionaDAMIAN2011-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNEUVILLE2013-10-16 do dziś
2. ImionaARNOLD ROGER2013-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-02-04 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-04 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-04 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-04 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-04 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-02-04 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-04 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-04 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-04 do dziś
1023 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2010-02-04 do dziś
1123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2010-02-04 do dziś
1271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-02-04 do dziś
1371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 24.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2005-05-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-06-15 do dziś
5data złożenia 17.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-31 do dziś
6data złożenia 07.11.2007 okres 20062007-11-09 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 20082009-07-14 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 20092010-07-21 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres 20102011-06-29 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-31 do dziś
220062007-11-09 do dziś
320072008-07-16 do dziś
420082009-07-14 do dziś
520092010-07-21 do dziś
620102011-06-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2005-05-30 do dziś
22005 ROK2006-07-31 do dziś
320062007-11-09 do dziś
420072008-07-16 do dziś
520082009-07-14 do dziś
620092010-07-21 do dziś
720102011-06-29 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2012-08-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH SPÓŁKI BUSINESS BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ BISHO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. POŁĄCZENIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 NZW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z 13 LIPCA 2012 R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ANNĘ MARIĘ ZALESIŃSKĄ, NOTARIUSZA W ŁODZI, REP. A NR 1061/2012).2012-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów