SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GAWRA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000030068
Numer REGON: 930726027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-02-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/4314/20/514]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-07-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP9307260272001-07-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GAWRA”2001-07-24 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 10432001-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-12-08 do dziś
2. Adresulica WYBICKIEGO nr domu 13/14 nr lokalu 3 kod pocztowy 61-529 poczta POZNAŃ 2005-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONO 30.08.1995 R. ZMIANY STATUTU. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW W DNIU 17.03.2001 R. W ZAKRESIE PAR. 2 PKT 3, PAR. 4 PKT 1, 2, 3, 6, PAR. 15 PKT 2, 3, 4, PAR. 29, PAR. 60 PKT 1, 2, 6, PAR. 69, PAR. 722001-07-24 do dziś
223.02.2005 R, ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 70 STATUTU Z DNIA 17.03.2001 R.2005-03-01 do dziś
315.11.2005 R., ZMIENIONO TREŚĆ § 2 STATUTU Z DNIA 17.03.2001 R.2005-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI.2005-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSITNIK2005-06-30 do dziś
2. ImionaLECH JERZY2005-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-06-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-30 do dziś
21. NazwiskoCEGIELSKA2005-03-01 do dziś
2. ImionaBEATA JOANNA2005-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-03-01 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-01 do dziś
31. NazwiskoMIŚ2002-03-27 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
41. NazwiskoWALICKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaJACEK MARIAN2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-03-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
51. NazwiskoKUSIAK2002-03-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ RYSZARD2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMUŁA2008-10-31 do dziś
2. ImionaSTEFAN2008-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITNIK2006-05-30 do dziś
2. ImionaLECH JERZY2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPACZ2006-05-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-24 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-24 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-24 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-07-24 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-07-24 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-07-24 do dziś
755 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2001-07-24 do dziś
845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 18.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-05-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -08.05.2002 data złożenia 30.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -08.05.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -08.05.20022002-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 09.05.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 09.05.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 09.05.2002 -31.12.20022003-09-10 do dziś
4data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-05-04 do dziś
5data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-05-04 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-05-24 do dziś
201.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-05-04 do dziś
301.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-05-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2002-03-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GAWRA” WYDZIELA SIĘ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWO-INWESTYCYJNĄ „DOBRY DOM”2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów biorących udział w połączeniu/podziale/przekształceniu
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-INWESTYCYJNA „DOBRY DOM”2002-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów