„FRESH MEAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000030039
Numer REGON: 016286739
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2008-07-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2008-07-29
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/15356/8/700]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0162867392001-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FRESH MEAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-25 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, nr. w rejestrze 598442001-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA2001-07-25 do dziś
2. Adresulica MODLIŃSKA nr. domu 69 miejscowość JABŁONNA kod pocztowy 05-110 poczta JABŁONNA kraj POLSKA 2001-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY REP. A-1624/2000 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ HANNY KACPRZAK-KUCHARSKIEJ W WARSZAWIE PLAC KONSTYTUCJI 4 M.39. AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1680/2001 Z DNIA 25.04.2001 ZMIENIONO PARAGRAFY: 26, 29, 30, 31 USTĘP 3. WYKREŚLONO PARAGRAF 32. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.07.2001 R. NR REP. 4235/2001 SPORZĄDZONYM W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARY BARWIŃSKIEJ I ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO W CIECHANOWIE ZMIENIONO PAR.7 I PAR.11 UST.12001-07-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 09.10.2001R. W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZEZ ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO W CIECHANOWIE REPERTORIUM A NR 6082/2001 ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI2001-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2001-07-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1367 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 136.700 ZŁ2001-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2001-07-25 do dziś
2. ImionaCEZARY BOGUMIŁ2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1366 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 136.600 ZŁ2001-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego410000 PLN2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1360.000 PLN2001-07-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2001-07-25 do dziś
2. ImionaCEZARY BOGUMIŁ2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIENIAS2001-07-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAMIŃSKA2001-07-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2001-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-07-25 do dziś
21. NazwiskoWEINBERG2001-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-28 do dziś
31. NazwiskoZAKOLSKA2001-11-28 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-07-25 do dziś
260 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-07-25 do dziś
352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-07-25 do dziś
415 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI2001-07-25 do dziś
501 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2001-07-25 do dziś
615 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH2001-07-25 do dziś
763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2001-07-25 do dziś
863 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW2001-07-25 do dziś
960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-07-25 do dziś
1060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-07-25 do dziś
1151 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-10-15 do dziś
1251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2001-10-15 do dziś
1351 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-10-15 do dziś
1451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-10-15 do dziś
1551 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-10-15 do dziś
1651 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-10-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2008 okres ZA ROK 20022008-07-09 do dziś
2data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2003 -31.12.20032008-07-09 do dziś
3data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2002 -31.12.20022008-07-09 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032008-07-09 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042008-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2002 -31.12.20022008-07-09 do dziś
201.01.2003 -31.12.20032008-07-09 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042008-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów