SVINX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000029003
Numer REGON: 357226271
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-11-12
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2013-11-12
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/14291/13/793]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3572262712001-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSVINX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-30 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY W KRAKOWIE nr. w rejestrze 96952001-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICZKA gmina KŁAJ miejscowość ŁĘŻKOWICE2001-07-30 do dziś
2. Adresnr. domu 1 miejscowość ŁĘŻKOWICE kod pocztowy 32 – 015 poczta KŁAJ kraj POLSKA 2001-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.09.2000R. – KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GAWEŁ, REP. A NR 4417/2000 PAR. 5 ZMIENIONY W DNIU 10.05.2001 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GAWEŁ, REP. A NR 1531/2001 TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI – KANCELARIA NOTARIALNA ANNA GAWEŁ REP. A NR 1531/2001 SPORZĄDZONY W DNIU 10.05.2001R.2001-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKI2008-01-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2008-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2008-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-01-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000 PLN2001-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH JEDNOCZEŚNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-07-30 do dziś
274 40 Z REKLAMA2001-07-30 do dziś
392 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-07-30 do dziś
451 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2001-07-30 do dziś
551 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-07-30 do dziś
651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-07-30 do dziś
751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2001-07-30 do dziś
851 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-07-30 do dziś
951 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-07-30 do dziś
1051 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-07-30 do dziś
1151 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-07-30 do dziś
1252 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-07-30 do dziś
1363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów