FIRMA FINANSOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA „GROSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000028631
Numer REGON: 891341107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-02-27
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/31330/18/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA FINANSOWO-HANDLOWO-USŁUGOWA „GROSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina M. WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2003-03-04 do dziś
2. Adresulica GDAŃSKA nr. domu 10 nr. lokalu 5 miejscowość WAŁBRZYCH kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2001-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2001R KANCELARIA NOTARIALNA 58-300 WAŁBRZYCH UL. M.KONOPNICKEJ 14 NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT REPERTORIUM A NR 3657/20012001-07-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2002-08-02 do dziś
2. ImionaANNA KRYSTYNA2002-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 28 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUBIAK2002-08-02 do dziś
2. ImionaURSZULA HELENA2002-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZYCH2002-08-02 do dziś
2. ImionaEWA2002-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUBIAK2002-08-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2002-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000 PLN2001-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZACIĄGANIA ZOBOWIAZAŃ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy167 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-07-18 do dziś
267 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-07-18 do dziś
352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-07-18 do dziś
474 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów