„ASSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000028341
Numer REGON: 017304563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2016-03-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/69098/15/794]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0173045632002-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASSI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA OCHOTA miejscowość WARSZAWA2001-07-18 do dziś
2. Adresulica AL. JEROZOLIMSKIE nr. domu 123 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-017 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-07-18 do dziś
miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2016-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.06.2001 R., ROBERT BŁASZCZAK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. DŁUGA 31, REP. A-17066/2001.2001-07-18 do dziś
211-04-2002, NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, REP. A NR 8982/2002. 09.05.2002 R. ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ KUZARA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 11095/2002, USTALONO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2002-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASSI INC.2001-07-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000 ZŁOTYCH2005-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego650000,00 PLN2005-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2001-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROCHENKO2005-05-16 do dziś
2. ImionaALEXANDR VLADIMOROVICH2005-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-05-22 do dziś
272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-05-22 do dziś
372 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-05-22 do dziś
472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-05-22 do dziś
532 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-05-22 do dziś
664 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-05-22 do dziś
774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-05-22 do dziś
845 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-05-22 do dziś
974 40 Z REKLAMA2002-05-22 do dziś
1074 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-05-22 do dziś
1151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-05-22 do dziś
1251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-05-22 do dziś
1351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów