APTEKI ŚLĄSKIE - KOBIELA. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000027983
Numer REGON: 003502699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531999/23/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI ŚLĄSKIE - KOBIELA. SPÓŁKA JAWNA2014-09-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RUDA ŚLĄSKA gmina M. RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2001-07-18 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica SOLIDARNOŚCI nr domu 9 kod pocztowy 41-706 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2014-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WRAZ Z ANEKSAMI ORAZ ANEKSEM Z DNAI 20.06.2001 R.2001-07-18 do dziś
228.12.2010 R. -ZMIENIONO § 32011-02-10 do dziś
316.06.2014 R. - ZMIANA: § 17 02.07.2014 R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI 25.08.2014 R. - ZMIANA: § 10UST.12014-09-05 do dziś
401.01.2016 R. - ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, §5, §6 UST.1, §7, §8, §9, §10, §11, DODANO: §142016-03-14 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2 CZERWCA 2017 R.: ZMIENIONO PREAMBUŁĘ UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO: § 6 UST. 1, § 9 UST. 1, § 9 UST. 2, § 14 UMOWY SPÓŁKI2017-08-11 do dziś
602.12.2018 R. - ZMIENIONO PREAMBUŁĘ UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: §5 UST.2 PKT 9, §6, §7 UST.1, §9 UST.1, §9 UST.2, §142019-01-16 do dziś
701.12.2020 R. ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ UMOWY SPÓŁKI, §6, §9 UST.1 ORAZ UST. 2, §142021-01-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-18 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA2014-09-05 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2014-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-09-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2014-09-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA DUDEK2019-01-16 do dziś
2. ImionaWIOLETA JOANNA2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2014-09-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA2014-09-05 do dziś
2. ImionaJAN WŁADYSŁAW2014-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBIELA DUDEK2019-01-16 do dziś
2. ImionaWIOLETA JOANNA2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-05 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2016-03-14 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-03-14 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-14 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-14 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-03-14 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2016-03-14 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-14 do dziś
847 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów