„APTEKA CZERWONA M.KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000027894
Numer REGON: 472900086
Numer NIP: 9471873525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-04-12
Sygnatura akt[RDF/480195/23/763]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472900086 NIP 94718735252012-11-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA CZERWONA M.KWIATKOWSKI SPÓŁKA JAWNA”2012-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-07-13 do dziś
2. Adresulica ŻUBARDZKA nr domu 3 miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 91-022 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 CZERWCA 2001 ROKU2001-07-13 do dziś
231 PAŹDZIERNIKA 2012 DODANO DO § 6 UST. 4. 02 LISTOPADA 2012 - ZMIENIONO § 1 - § 17, SKREŚLONO § 18.2012-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2012-11-09 do dziś
2. ImionaSYLWIA2012-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2012-11-09 do dziś
2. ImionaMAREK2012-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-11-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-11-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-11-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2012-11-12 do dziś
2. ImionaSYLWIA2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2012-11-12 do dziś
2. ImionaMAREK2012-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-11-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-11-09 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-22 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-16 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-16 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-12 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów