FIRMA HANDLOWA „AUTO-GAMA” SPÓŁKA JAWNA JACEK GAJDA I S-KA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000027815
Numer REGON: 350039420
Numer NIP: 6780079195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-03-31
Sygnatura akt[RDF/477184/23/919]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „AUTO-GAMA” SPÓŁKA JAWNA JACEK GAJDA I S-KA2001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-07-13 do dziś
2. Adresulica OŚ. KOMBATANTÓW nr. domu 9 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 31-630 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.11.1990R. ANEKSY Z DNIA 10.12.1998R, 20.12.1999R., 02.01.2000R., UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 26.03.2001R.2001-07-13 do dziś
229.04.2013 R. PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2013-05-16 do dziś
301.04.2014 R. - ZMIENIONO: § 1, § 2, § 5, § 7, § 11, § 262014-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-07-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 26.03.2001R.2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „AUTO-GAMA” S.C. JACEK GAJDA I S-KA2001-07-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-13 do dziś
3. Numer w rejestrze2717/H/90H URZ.M.KRAKOWA2001-07-13 do dziś
5. Numer REGON3500394202001-07-13 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2001-07-13 do dziś
2. ImionaJACEK JANUSZ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2001-07-13 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: BOŻENNA GAJDA, JACEK GAJDA - WYMAGANY JEDEN DOWOLNY PODPIS2014-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2001-07-13 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2001-07-13 do dziś
2. ImionaJACEK JANUSZ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-10 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-03-10 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 12.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-12-20 do dziś
2data złożenia 11.05.2006 okres 20052006-05-30 do dziś
3data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
4data złożenia 11.04.2008 okres 20072008-05-08 do dziś
5data złożenia 23.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-08 do dziś
6data złożenia 20.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
7data złożenia 25.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
8data złożenia 26.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-18 do dziś
9data złożenia 23.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
10data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-15 do dziś
320072008-05-08 do dziś
42008 ROK2009-05-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-01 do dziś
72011 ROK2012-05-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-29 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów