PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „MARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000027690
Numer REGON: 270124419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/34002/19/135]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2701244192001-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „MARTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr. w rejestrze 8782`2001-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-07-13 do dziś
2. Adresulica ŁABĘDZIA nr. domu 8 miejscowość KATOWICE kod pocztowy 40-521 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11/ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 4.12.1992R. NOTARIUSZ M.PALION MYSŁOWICE KRAKOWSKA 4 REPERTORIUM „A” 2695/1992 2/ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 12.06.2001R. NOTARIUSZ M.GRAJNERA KATOWICE GLIWICKA 15 REPERTORIUM „A” 9183/20012001-07-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2001-07-13 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000 PLN2001-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-07-13 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-07-13 do dziś
370 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-07-13 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2001-07-13 do dziś
574 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2001-07-13 do dziś
674 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2001-07-13 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-07-13 do dziś
865 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-07-13 do dziś
965 23 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-07-13 do dziś
1051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2001-07-13 do dziś
1151 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2001-07-13 do dziś
1251 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2001-07-13 do dziś
1351 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2001-07-13 do dziś
1451 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-07-13 do dziś
1567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-07-13 do dziś
1670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-13 do dziś
1770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 13.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-29 do dziś
2data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
3data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POSTANOWIENIEM Z DNIA 7 MARCA 2007 R. PRAWOMOCNYM Z DNIEM 6 KWIETNIA 2007 R., SYGN.AKT KA VIII NS.REJ.KRS 3281/07/405 ROZWIĄZAŁ SPÓŁKĘ2008-12-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2008-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMARZEC2008-12-16 do dziś
2. ImionaPIOTR KAROL2008-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POSTANOWIENIEM Z DNIA 7 MARCA 2007 R. PRAWOMOCNYM Z DNIEM 6 KWIETNIA 2007 R., SYGN.AKT KA VIII NS.REJ.KRS 3281/07/405 ROZWIĄZAŁ SPÓŁKĘ2008-12-16 do dziś
POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 2020-09-16 . SYGN. AKT KA.VIII.NS-REJ KRS 34002/19/135 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI BEZ PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO (ART. 25D UST. 1 USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM), 16.09.20202020-09-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2008-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów