FIRMA HANDLOWA KRIST-MAR SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STANISŁAW WÓJCIK

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000027418
Numer REGON: 272974062
Numer NIP: 6251059784
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-03-21
Sygnatura akt[RDF/473720/23/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-07-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP2729740622004-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA KRIST-MAR SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF STANISŁAW WÓJCIK2018-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2001-07-13 do dziś
2. Adresulica PROMYKA nr. domu 43 miejscowość BĘDZIN kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2001-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWA „KRIS-MAR” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF, MARIUSZ, STANISŁAW WÓJCIK -ODDZIAŁ W BĘDZINIE2004-11-17 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2004-11-17 do dziś
3. Adresulica ZAGORSKA nr domu 51 miejscowość BĘDZIN kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN 2004-11-17 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 2001.01.01. ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.03.2001R.2001-07-13 do dziś
201.11.2004 ZMIANA PAR. 62004-11-17 do dziś
3DNIA 05.11.2009 R. ZMIANA UMOWY, ZMIANA PAR. 62009-12-17 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 14 MAJA 2014 ROKU WSPÓLNICY POSTANOWILI O ZMIANIE § 6 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2014-07-10 do dziś
531.12.2017 R., ZMIANA UMOWY W ZAKRESIE § 10 PKT 12018-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2001-07-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2001-07-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-07-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-07-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ: KRZYSZTOF WÓJCIK, STANISŁAW WÓJCIK, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.2018-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2001-07-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF EUGENIUSZ2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2001-07-13 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2009-12-17 do dziś
210 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-17 do dziś
338 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-12-17 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-17 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-17 do dziś
610 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2009-12-17 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2014-07-10 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2014-07-10 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2014-07-10 do dziś
1046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2014-07-10 do dziś
1170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-07-10 do dziś
1274 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-07-10 do dziś
1377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-07-10 do dziś
1425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2014-07-10 do dziś
1525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-07-10 do dziś
1625 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-07-10 do dziś
1728 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW2014-07-10 do dziś
1833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2014-07-10 do dziś
1941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-07-10 do dziś
2043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2014-07-10 do dziś
2143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2014-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
2data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3data złożenia 16.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
4data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
5data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-27 do dziś
6data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-09 do dziś
7data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-29 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-12-04 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-09 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów