„EXOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000027286
Numer REGON: 272676620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2013-10-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/25374/13/533]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP2726766202001-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXOPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-07-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY W KATOWICACH nr w rejestrze 123932001-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-07-10 do dziś
2. Adresulica -nr domu -nr lokalu -kod pocztowy -poczta 2005-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-UMOWA Z DNIA 18.08.1995 R. JACEK WOJDYŁO -KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE, UL. KOPERNIKA 26, REP.A NR 5156/1995 R. ZMIANA UMOWY Z DNIA 04.07.2001 R. NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WKATOWICACH ZMIANA PAR. 172001-07-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.02.2002 R. REPERTORIUM A NR 1765/2002 NOTARIUSZ WOJCIECH MICHALEWICZ KATOWICE, DĄBRÓWKI 15/1 ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PAR. 3; PAR. 222002-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORGOWSKI2001-07-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2001-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 24 UDZIAŁY, 60.000,00ZŁ2001-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSROCZYŃSKI2001-07-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2001-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW, 40.000,00ZŁ2001-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-07-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORZ2003-09-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR, ANDRZEJ2003-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGONREGON 701105008972003-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.0002003-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000 PLN2001-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2001-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 51 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH,ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-07-12 do dziś
274 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-07-12 do dziś
350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2001-07-12 do dziś
460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2001-07-12 do dziś
523 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2001-07-12 do dziś
651 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-07-12 do dziś
750 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;2001-07-12 do dziś
851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2001-07-12 do dziś
967 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIOWYM2001-07-12 do dziś
1071 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 16.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów